Ginčų nagrinėjimo komisija – kas tai?

Ar žinojai, kad nesutikdamas su studijų rezultatų įvertinimu ir/ar atsiskaitymo procedūromis, gali teikti apeliacijas, kurias nagrinėja ginčų nagrinėjimo komisija?

Įvairūs ginčai ar nesutarimai gali kilti tiek iš studento ar klausytojo pusės, tiek iš dėstytojo ar darbuotojo. Užtikrinant teisingą ginčo nagrinėjimo procesą bei priimtą sprendimą, universitete veikia ginčų nagrinėjimo komisija (GNK). Vytauto Didžiojo universiteto ginčų nagrinėjimo komisija sprendžia ginčus dėl Mokslo ir studijų įstatyme, VDU StatuteStudijų reguliamine ir kituose teisės aktuose nustatytų teisių ir pareigų įgyvendinimo, taip pat studento (studentų) akademinių pasiekimų vertinimo procedūrų laikymosi, kurių nepavyko sureguliuoti administracine tvarka ar derybomis.

Kovo 8 d. VDU Senatas patvirtino naujuosius GNK nuostatus. Su šių nuostatų atnaujinimu pasitvirtino ir kiek kitokia ginčų nagrinėjimo tvarka – nuo šiol ginčus, susijusius su apeliacijomis dėl studijų rezultatų įvertinimo, atsiskaitymo procedūrų pažeidimais bei kitomis mokslo ir studijų veiklos spragomis nagrinėja padalinio GNK, o centrinė GNK sprendžia ginčus, susijusius su daugiau nei vienu akademiniu padaliniu ar kurių išspręsti padalinyje nepavyksta.

Padalinio GNK sudaroma iš 6 asmenų – 3 akademinio padalinio vadovo deleguoti dėstytojai bei 3 VDU Studentų atstovybės prezidento deleguoti studentų atstovai – tokiu būdu užtikrinama dėstytojų ir studentų lygybė ir nešališkumas bei išlaikoma studentų interesų gynimo politika.

Centrinė GNK taip pat sudaryta iš 6 universiteto akademinės bendruomenės narių – 3 VDU rektoriaus deleguoti darbuotojai ir 3 VDU Studentų atstovybės prezidento deleguoti studentų atstovai. Centrinės GNK nariais negali būti padalinio GNK nariai. Svarbu paminėti, kad komisijos sudėtį tvirtina VDU rektorius. Ir padalinio, ir centrinėje GNK narių kadencija trunka 2 metus, taip pat yra taikomas kadencijų ribojimas – ne daugiau kaip 2 kadencijos iš eilės.

Studente, jei susiduri su studijomis susijusiomis spragomis (klaidingi studijų įvertinimai, studijų tinklelio netikslumai, atsiskaitymo procedūrų pažeidimai ir t.t.) kreipkis į akademinio padalinio, kuriame studijuoji, ginčų nagrinėjimo komisiją ir perduok problemas spręsti kompetetingiems asmenims. GNK komisijos veikia nešališkai bei objektyviai, kas reiškia, kad kovodamas dėl savo tiesos nesulauksi jokio priešiškumo ar neigiamo nusiteikimo iš savo dėstytojų ar administracijos (per ar po ginčo nagrinėjimo).

Kilus bet kokiems klausimams ar nesklandumams dėl pačio proceso, kur ir kada tiksliai kreiptis ir t.t., rašyk VDU Studentų atstovybei info@vdusa.lt arba akademai@vdusa.lt

Panašūs pranešimai