D.U.K

Akademinės atostogos

Neprarasdamas (-a) studento (-ės) statuso, gali išeiti akademinių atostogų (padaryti studijų pertrauką): 

 • Pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų studentas (-ė) – išeiti akademinių atostogų dėl ligos, gydytojui ar gydytojų konsultacinei komisijai rekomendavus, arba dėl nėštumo ir gimdymo, vaiko priežiūros, gali neribotai, o dėl asmeninių priežasčių kartą per studijų laikotarpį. 
 • Antrosios pakopos studentams (-ėms) sąlygos išeiti akademinių atostogų galioja tos pačios, kaip ir pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų studentams (-ėms).

Akademinės atostogos trunka vienerius metus ir jų pabaiga, nepriklausomai nuo to, kada buvo suteiktos, visuomet sutampa su rudens ar pavasario semestro pradžia. Galima nutraukti akademines atostogas anksčiau, tačiau grįžimo į studijas data turi sutapti su semestro pradžia.

Norint išeiti akademinių atostogų reikia kreiptis į fakulteto, kuriame studijuoji, dekaną (-ę) arba akademijos kanclerį (-ę) ir užpildyti prašymą dėl akademinių atostogų, nurodant to priežastis.

Išeiti akademinių atostogų gali ne anksčiau kaip baigus pirmą semestrą ir ne vėliau kaip likus dviem savaitėms iki sesijos pradžios.

Ne, išėjus akademinių atostogų studento statusas nėra prarandamas.

Taip, akademines atostogas gali pasiimti, jei turi skolą. Akademinių atostogų metu gali kartoti atskirus dalykus, iš kurių turėjai skolas, mokėdamas (-a) už kartojimą pagal studijuojamų dalykų apimtį kreditais. 

Galimas skolų skaičius: dieninių ir nuolatinių studijų studentams – 2 skolos, ištęstinių studijų studentams – 3 skolos.

Ne, studentams (-ėms), gaunantiems (-čioms) stipendijas ir išeinantiems (-čioms) į akademines atostogas, stipendijos mokėjimas sustabdomas nuo kito mėnesio, kai fakulteto dekanas (-ė) arba akademijos kancleris (-ė) išleidžia potvarkį dėl akademinių atostogų.

Tačiau grįžęs (-usi) iš akademinių atostogų gali gauti stipendiją, jei atitiksi kriterijus, pagal kuriuos buvo skirtos stipendijos einamajame semestre ir nemokant už tą laikotarpį, už kurį jau buvo išmokėta stipendija prieš išeinant į akademines atostogas.

Iki semestro pradžios turi pateikti prašymą fakulteto dekanui (-ei) arba akademijos kancleriui (-ei) grįžti iš akademinių atostogų.

Negrįžus arba laiku negrįžus iš akademinių atostogų, būsi braukiamas (-a) iš studentų sąrašų praėjus vienam mėnesiui po nustatytos grįžimo datos. Savo noru, esant akademinėse atostogose, nutraukti studijas gali tik iki akademinių atostogų termino pabaigos. 

Išbraukiamas (-a) iš studentų sąrašų ir studijų sutartis nutraukiama gali būti:

 •     studento (-ės) prašymu;
 •     už nepažangumą, jei esi gavęs (-usi) tris ir daugiau skirtingų dalykų skolas, t. y. galutiniai dalyko pažymiai yra mažesni nei 5;
 •     laiku nesumokėjęs (-usi) už studijas pagal Rektoriaus patvirtintą Sutarčių sudarymo, įmokų ir mokesčių už studijas mokėjimo ir grąžinimo tvarkos aprašą;
 •     neužsiregistravęs (-usi) į semestro dalykus arba reikalaujamą jų minimumą;
 •     negrįžęs (-usi) iš akademinių atostogų;
 •     negynęs (-usi) arba neapgynęs (-usi) baigiamojo darbo;
 •     pasibaigus sutarties terminui;
 •     už sutarties sąlygų nevykdymą;
 •     už Universiteto Statuto, vidaus tvarkos pažeidimą.

Jei kyla daugiau klausimų, kreipkis el. paštu akademai@vdusa.lt

A, B dalykai

Privalomus A grupės dalykus rekomenduojama išklausyti per pirmus keturis semestrus, t. y. dvejus studijų metus. 

Turi pasirinkti ne mažiau kaip po vieną studijų dalyką iš visų keturių studijų sričių pogrupių (ne mažiau kaip 16 kreditų), nesirenkant dalyko, kuris yra tos pačios studijų krypties, kaip ir tavo studijuojama studijų programa. Rinktis po vieną dalyką reikia iš šių studijų sričių pogrupių:

 1. Gamtos, technologijų ir žemės ūkio mokslų;
 2. Humanitarinių mokslų;
 3. Socialinių mokslų;
 4. Menų.

Pavyzdžiui, jei studijuoji Lietuvių filologijos ir leidybos studijų programą, negali rinktis tos pačios studijų krypties A grupės dalyko „Literatūra“.

Tačiau, priklausomai nuo studijų programos, gali būti taikomos išimtys. Jei susidūrei su neaiškumais, susisiek su mumis elektroniniu paštu akademai@vdusa.lt

Iš užsienio kalbų pogrupio, kurį sudaro privalomi anglų kalbos bei kitų universitete dėstomų užsienio kalbų studijų dalykai, turi pasirinkti ne mažiau kaip 12 kreditų ir ne daugiau kaip 24 kreditų. 

Anglų kalbos lygį privalai rinktis pagal šias taisykles:

 1. pradėjęs (-usi) studijuoti anglų kalbą nuo aukštesnio nei A1 lygio, turi pasiekti akademinės anglų kalbos C1 lygį;
 2. pradėjęs (-usi) studijuoti anglų kalbą nuo A1 lygio, turi pasiekti akademinės anglų kalbos B2 lygį;

turint akademinės anglų kalbos C1 lygio kompetencijas, privalai studijuoti anglų kalbos aukštesnį lygį arba kitas užsienio kalbas, kurių apimtis ne mažesnė kaip 12 kreditų, bet ne didesnė nei 24 kreditai.

Anglų kalbos mokymosi lygis nustatomas pagal Užsienio kalbų institute (UKI) išlaikyto anglų kalbos testo rezultatus ir anglų kalbos įvertinimus brandos atestate. Anglų kalbos lygio nustatymo testo gali nelaikyti, jei iš anglų kalbos VBE surinkai 90 procentų ir daugiau. Tuomet anglų kalbos mokysiesi, pasirinkęs(-usi) bet kurį C1 arba C1/C2 lygio anglų kalbos dalyką. C1 lygio kompetencija įskaitoma studentams (-ėms) pateikusiems (-oms) C1 lygio kompetenciją liudijančius dokumentus (standartizuotų anglų kalbos testų arba išsilavinimo anglų kalba įgijimo pažymėjimus). 

Taip, pradėjęs (-usi) studijuoti universitete ir turint akademinės anglų kalbos C1 lygio kompetencijas, turi studijuoti anglų kalbos aukštesnį lygį arba kitas užsienio kalbas, kurių apimtis ne mažesnė kaip 12 kreditų, bet ne didesnė nei 24 kreditai.

Pasirinkimų pavyzdžiai:

 1. Jei išlaikei anglų kalbos testą ir jo kompetencijos atitinka A1 lygį, turėsi pasiekti akademinės anglų kalbos B2 lygį, vadinasi turėsi studijuoti A1, A2, B1, B2 lygius.
 2. Jei išlaikei anglų kalbos testą ir jo kompetencijos atitinka B1 lygį, turėsi pasiekti akademinės anglų kalbos C1 lygį, vadinasi privalomai rinksiesi anglų kalbos B1, B2 ir C1 lygius.
 3. Jei valstybinį anglų kalbos egzaminą išlaikei 90 procentų arba daugiau, gali laikyti testą ir užsiskaityti C1 lygį ir studijuoti bet kokios kalbos bent 2 lygius, jei neužsiskaitė – studijuoti C1 lygio anglų kalbos ir bet kurią kitą užsienio kalbą.

Likusius laisvus kreditus gali panaudoti pasirinkdamas (-a) aukštesnio nei C1 lygio anglų kalbos studijas, kitų užsienio kalbų studijas arba laisvai pasirenkamus studijų dalykus (B grupės dalykai).

B grupė – alternatyvūs įvadiniai studijų krypčių dalykai, dėstomi kitoje nei studento studijuojamoje studijų programoje. Šiai grupei skirtus kreditus (16 kreditų) gali panaudoti laisvai rinkdamasis (-i) studijų dalykus ne tik iš B, bet ir iš A grupės. Dalykų sąrašas skelbiamas kiekvienais akademiniais metais.

Pavyzdžiui, jei studijuoji Lietuvių filologijos ir leidybos studijų programą, negali rinktis tos pačios studijų krypties A grupės dalyko „Literatūra“ ir B grupės dalyko „Šiuolaikinės kalbotyros pagrindai“.

Tačiau, priklausomai nuo studijų programos, gali būti taikomos išimtys. Jei susidūrei su neaiškumais, susisiek su mums elektroniniu paštu akademai@vdusa.lt.

Taip, iš B grupės dalykų sąrašo gali nepasirinkti nė vieno dalyko, tačiau vietoj jų gali rinktis kitus laisvai pasirenkamus, ne studijuojamos studijų programos dalykus. Jei studijuoji gretutinėje arba Academia cum laude individualiojoje studijų programoje, B grupei skirtus kreditus gali panaudoti studijų programos dalykų studijoms, t. y.  B grupės dalykų vietą studijų plane užims gretutinės arba individualiosios studijų programos dalykai ir kreditai.

Privalai studijuoti kompiuterinio raštingumo studijų dalyką (4 kreditai), jei:

 1. neturi ECDL (Europos kompiuterio vartotojo) pažymėjimo,
 2. nesi teigiamu balu išlaikęs (-usi) informacinių technologijų valstybinio brandos egzamino,
 3. nelaikei arba neišlaikei universitete organizuojamo kompiuterinio raštingumo patikrinimo testo.

Studijų tvarkaraščius galima rasti šioje nuorodoje. https://www.vdu.lt/lt/studijos/tvarkarasciai/

Jei kyla daugiau klausimų, kreipkis el. paštu akademai@vdusa.lt

Gretutinės studijos

Gretutines studijas renkiesi laisvai, pradėti gali nuo bet kurio semestro, atsižvelgdamas (-a) į galimybes laiku jas užbaigti.

Norint pasirinkti gretutines studijas, turi teikti prašymą fakulteto, kuriame studijuoji, dekanui (-ei) arba akademijos kancleriui (-ei). Prašymas turi būti pateiktas ne vėliau kaip iki registracijos į kito semestro studijų dalykus pradžios.

Gali laisvai pasirinkti gretutines studijas iš akademiniais mokslo metais siūlomų gretutinių studijų programų sąrašo, nebūtinai iš savo fakulteto ar akademijos.

Taip, gali, bet vieną pasirinktą gretutinių studijų programą studijuoji nemokamai, o antrą ir daugiau gretutinių studijų programų modulių gali studijuoti klausytojo statusu už studijas susimokėdamas (-a). 

Gretutines studijas gali nutraukti po pirmo semestro pabaigos. Norint nutraukti gretutines studijas, turi pateikti motyvuotą prašymą savo fakulteto dekanui (-ei) arba akademijos kancleriui (-ei). Iš gretutinių studijų būsi išbraukiamas (-a) Rektoriaus įsakymu, dekano (-ės) arba kanclerio (-ės) teikimu.

Gali atsisakyti turint skolų, tačiau skolos iš gretutinių studijų dalykų nėra anuliuojamos ir jas reikia išsitaisyti pakartotinai studijuojant tą patį dalyką ar pasirenkant bet kurį kitą dalyką iš universitetinių artes liberales studijų dalykų sąrašo ir sumokėjęs (-usi) nustatyto dydžio mokestį pagal Rektoriaus patvirtintą mokesčių už studijas mokėjimo ir grąžinimo tvarką.

Nutraukus gretutines studijas ir norint jas atnaujinti, turi rašyti prašymą fakulteto, kuriame studijuoji, dekanui (-ei) arba akademijos kancleriui (-ei) ir tos pačios gretutinės studijų programos studijas pratęsti nemokamai.

Nutraukus gretutines studijas ir norint studijuoti kitą gretutinę studijų programą, privalai sumokėti už naujai pasirinktos gretutinės studijų programos kreditus, kuriuos jau esi išnaudojęs (-usi) nutrauktoje gretutinėje studijų programoje.

Gretutinių studijų dalykai yra skaičiuojami į bendrą semestro vidurkį.

Pagal tvarką nuo 2017 m. Gretutinių studijų programos kreditai įsiskaičiuoja į bendrą studijų kreditų skaičių. Gretutinių studijų apimtis – 40 arba 60 kreditų. Kaip pagrindinės studijų programos universitetiniai artes liberales studijų dalykai gali būti įskaitomi gretutinių studijų programos dalykai. Studentas (-ė), laisvai pasirinkęs (-usi) studijuoti gretutines studijas, universitetinių artes liberales B grupės studijų dalykams skirtus kreditus naudoja šioms studijoms.

Jei studijų programoje suprojektuotos, t. y. studijų programose numatytos ir nurodytos gretutinės krypties studijos (įskaitant ir pedagogikos gretutines studijas, skirtas pedagogo kvalifikacijai įgyti), joms skiriama 60 kreditų. Jei studijų programoje nenumatytos gretutinės krypties studijos ir studentai (-ės) renkasi gretutines studijas ne pagal studijų programą, tokių studijų apimtis ne didesnė nei 40 kreditų.

Ne, baigus gretutines studijas išduodamas gretutinių studijų pažymėjimas.

Jei kyla daugiau klausimų, kreipkis el. paštu akademai@vdusa.lt

Kreditai

Per semestrą privalai pasirinkti studijų dalykus, kurių kreditų apimtis turi būti ne mažesnė kaip 24 ir ne didesnės kaip 36 kreditai.

Per vienerius metus rekomenduotina kreditų apimtis yra 60 kreditų.

Gali viršyti 36 kreditų limitą jeigu studijuoji gretutinėse arba individualiosiose studijoje. Tačiau semestro studijų dalykų apimtis negali viršyti 42 kreditų. Dėl kreditų viršijimo reikia rašyti prašymą dekanatui.

Užsiregistravus į mažesnį nei leistiną (24 kreditai) kreditų skaičių arba visai neužsiregistravus į studijų dalykus, būsi braukiamas (-a) iš studentų sąrašų ir tavo studijų sutartis bus nutraukiama. Mažesnį kreditų skaičių galima turėti tik dėl objektyvių priežasčių, leidimą gavus fakulteto dekano (-ės) arba akademijos kanclerio (-ės) potvarkiu.

Kredito kaina yra apskaičiuojama priklausomai nuo studijų programos kainos, todėl į šį klausimą gali atsakyti fakulteto, kuriame studijuoji, arba akademijos administracija.

Jei kyla daugiau klausimų, kreipkis el. paštu akademai@vdusa.lt

Mokestis už studijas

Įstojus į valstybės nefinansuojamą vietą už studijų rudens semestrą turi sumokėti iki rugsėjo 30 dienos, o už studijų pavasario semestrą turi sumokėti iki vasario 28 dienos.

Taip, galima dalimis susimokėti už studijas. Valstybės nefinansuojamų studijų studentai (-ės) 50 % studijų kainos už rudens semestrą privalo sumokėti iki rugsėjo 10 dienos, likusius 50 % – iki lapkričio 10 dienos. Valstybės nefinansuojamų studijų studentai (-ės) 50 % studijų kainos už pavasario semestrą privalo sumokėti iki vasario 10 dienos, likusius 50 % – iki balandžio 10 dienos.

Susimokėti už studijas gali prisijungęs (-usi) prie Studentų portalo, skiltyje „Mokesčiai“ nurodęs (-usi) norimą apmokėti sumą, automatiškai būsi nukreiptas (-a) į UAB „Payseros“ mokėjimo aplinką, kurioje išsirinkęs (-usi) norimą banko įstaigą, mokėjimo tarpininką ar pasirinkęs (-usi) turimą bankinę kortelę bei prisijungęs (-usi) prie banko sąskaitos, galėsi iš karto apmokėti nurodytą sumą. Mokesčio užskaitymas bus matomas iškart (mokant per mokėjimo tarpininką – iki 1 darbo dienos) po apmokėjimo grįžus atgal į Studentų portalą

Taip, tai gali padaryti ir kiti asmenys (pavyzdžiui, tėvai, globėjai). Tokiu atveju, prisijungęs (-usi) prie savo Studentų portalo, skilyje „Mokesčiai“ nurodęs (-usi) norimą apmokėti sumą, būsi automatiškai nukreiptas (-a) į UAB „Payseros“ mokėjimo aplinką, kurioje reikia pasirinkti „Kitos mokėjimo sistemos“ opciją ir išsirinkti norimą mokesčio apmokėjimo tarpininką iš siūlomų. Suformuotą mokestį turi atsispausdinti arba išsaugoti ir išsiųsti asmeniui, kuris už jį mokės mokestį. Mokesčio užskaitymas Studentų portale bus matomas iki 1 darbo dienos po apmokėjimo datos.

Jei bus taip, kad studijų mokestį mokės juridinis asmuo (pavyzdžiui, įmonė), tuomet tau reikės kreiptis į atsakingą asmenį Universiteto Finansų departamente, el. paštu vilma.aleksandraviciene@vdu.lt.

Nutraukus savo studijas, iš fondo gausi įspėjimo laišką. Nuo tos dienos, per trejus metus, turėsi atiduoti savo studijų krepšelį. 

Nutraukus studijas arba esant pašalintam (-ai) iš universiteto, turi grąžinti 50 procentų einamųjų studijų metų studijų programos metinės kainos, ne didesnės už Švietimo ir mokslo ministro patvirtintą norminę studijų kainą, bet ne daugiau nei:

 • 30 BSI dydžių (1 BSI = 55 Eur)  – asmenims, studijavusiems bakalauro programas.
 • 50 BSI dydžių – asmenims, studijavusiems magistro programas arba laipsnio nesuteikiančias edukologijos studijų programas, skirtas mokytojo kvalifikacijai įgyti.
 • 70 BSI dydžių – asmenims, studijavusiems doktorantūros programas (įskaitant meno aspirantūrą) arba pagal laipsnio nesuteikiančias atitinkamos krypties rezidentūros studijų programas.

Studijų kainos kompensavimas skiriamas studentams (-ėms), studijuojantiems (-čioms) arba studijavusiems (-ioms) pirmosios studijų pakopos ir vientisųjų studijų programose. Valstybės biudžeto lėšomis kompensuojama faktiškai sumokėtos studijų kainos ar jos dalies kaina. Universitetas sudaro ir iki einamųjų metų spalio 20 dienos pateikia Valstybiniam studijų fondui sąrašą studentų ir studijas baigusių asmenų, kurie turi teisę į už studijas sumokėtos kainos kompensaciją.

Asmenys, kuriems skirta už studijas sumokėtos kainos kompensacija, Valstybinis studijų fondas informuoja, išsiųsdamas pranešimą asmens elektroninio pašto adresu, kurį nurodo universitetas:

Daugiau informacijos: https://www.vdu.lt/lt/vdu-studentams/finansine-parama/kita-parama/

Jei bent du asmenys:

 •     turi vienodus geriausius svertinius vidurkius, pirmenybė sąrašo eilėje teikiama tam valstybės nefinansuojamoje studijų vietoje atitinkamą studijų laikotarpį baigusiam asmeniui, kurio specialybės dalykų svertinis vidurkis yra aukštesnis.
 •     turi vienodus geriausius specialybės dalykų svertinius vidurkius, pirmenybė sąrašo eilėje teikiama tam valstybės nefinansuojamoje studijų vietoje atitinkamą studijų laikotarpį baigusiam asmeniui, kuris per šį laikotarpį turi svaresnius akademinius (mokslinius arba meninius) pasiekimus.
 •     kurių akademiniai (moksliniai arba meniniai) pasiekimai studijuojamos profesijos srityje yra lygiaverčiai bei šie asmenys turi vienodus geriausius specialybės dalykų vidurkius, tuomet pirmenybė sąrašo eilėje yra suteikiama tiems asmenins, kurie aktyviau dalyvavo Universiteto veikloje atitinkamo laikotarpio bėgyje.

Studijų kainos kasmet keičiasi. Universiteto 2023/2024 m.m. metinė pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų kainos:

https://www.vdu.lt/wp-content/uploads/2023/01/2023-m.-VDU-I-pakopos-studiju-kainos-_naujas.pdf

Taip, valstybinis studijų fondas administruoja valstybės remiamų paskolų suteikimą ir išmokėjimą studentui (-ei). Tokio tipo paskola su garantija, teikiama iš kredito lėšų ir skiriama keliais atvejais:

 •     studijų kainai sumokėti (akademiniams metams arba semestrui);
 •     gyvenimo išlaidoms;
 •     dalinėms studijoms pagal tarptautines sutartis apmokėti.

Norint gauti valstybės remiamą paskolą, reikia užpildyti prašymą-anketą, kurią gali rasti valstybinio studijų fondo internetiniame puslapyje. Valstybės paskola turi būti pradėta grąžinti praėjus ne daugiau kaip 2 metams nuo studijų, kurioms buvo gauta paskola, baigimo, nutraukimo ar paskolos gavėjo išbraukimo iš studentų sąrašų. Paskola grąžinama su palūkanomis. Paskolų gavėjai turi pradėti mokėti palūkanas ne vėliau kaip po 2 metų nuo studijų baigimo ar nutraukimo dienos. Palūkanos skaičiuojamos nuo negrąžintos valstybės paskolos dalies ir turi būti mokamos kartu su grąžinama valstybės paskolos dalimi. Palūkanų dydis – 5 procentai. Daugiau informacijos: https://vsf.lrv.lt/.

Gavus valstybės remiamą paskolą, turi ją pradėti grąžinti ne vėliau kaip praėjus vieneriems metams po studijų baigimo. Paskolos grąžinimo trukmė – 15 metų.

Jei kyla daugiau klausimų, kreipkis el. paštu soc@vdusa.lt

Rotacija

Tai studentų keitimasis (rotacija) iš/į valstybės finansuojamos vietos/valstybės nefinansuojamos vietos.

Rotacija vyksta prieš rudens semestro pradžią, vasaros pabaigoje. Vertinamasis laikotarpis yra vieni akademiniai studijų metai. 

Studentas (-ė), kurio (-s) pirmosios pakopos ir vientisosios studijos yra valstybės finansuojamos, pasibaigus studijų metams išlaiko valstybės finansavimą studijoms, jeigu jo (jos) studijų pasiekimai atitinka LR mokslo ir studijų įstatyme nustatytus gerai besimokančio studento (-ės) studijų pasiekimų kriterijus, t. y. jeigu jis (ji) neturi akademinių skolų, yra įvykdęs (-usi) visus studijų programai vertinamuoju laikotarpiu keliamus reikalavimus ir yra pasiekęs (-usi) puikų arba tipinį studijų pasiekimų lygmenį. 

Studentas (-ė), kuris (-i) turi akademinių skolų arba kurio (-s) studijų pasiekimai atitinka slenkstinį lygmenį, netenka valstybės finansavimo studijoms. Valstybės finansavimo netekęs (-usi) studentas (-ė) už studijas turi mokėti jo (-s) priėmimo metais universiteto patvirtintose studentų priėmimo taisyklėse nustatytą studijų kainą, o atsilaisvinusią valstybės finansuojamą studijų vietą užima geriausiai toje pačioje studijų kryptyje, tame pačiame kurse ir pagal tokią pačią studijų formą valstybės nefinansuojamoje vietoje studijuojantis (-i) studentas (-ė), atitinkantis (-i) gero mokymosi kriterijus.

Daugiau informacijos skaitykite rotacijos tvarkos apraše: https://www.vdu.lt/wp-content/uploads/2019/06/Rotacijos-tvarka.pdf

Jei kyla daugiau klausimų, kreipkis el. paštu akademai@vdusa.lt

Registracija į dalykus

Registracija į kito semestro studijų dalykus vykdoma Studentų portale (www.studentas.vdu.lt). Registruotis galima tik elektroniniu būdu. Viršuje rasite skiltį “Registracija” ir poskiltį “Studijų dalykai”. Tuomet pasirenkate “Užsirašyti į dalykus” bei suvedate reikiamo dalyko pavadinimą arba jo kodą.

Pirmosios, antrosios pakopų, vientisųjų, profesinių studijų ir vizituojančių studentų registracija į 2023/2024 m. m. rudens semestro studijų dalykus vyks rugpjūčio 25-29 dienomis, išskyrus pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų I kurso studentus. Jiems registracija į dalykus vyks rugpjūčio 31 dieną.

Rugsėjo 2–5 dienomis vyks antrasis – galutinis – registracijos į studijų dalykus etapas, kada bus galima tikslinti studijų dalykų registraciją: išsibraukti iš nenorimų studijuoti dalykų ir įsirašyti į dalykų paskaitas, seminarus, laboratorinius darbus, kuriuose dar bus laisvų vietų.

Akademinį mokslo metų kalendorių gali rasti čiahttps://www.vdu.lt/wp-content/uploads/2023/05/2023-2024-akademinis-rektoratui-projektas-skelbimui.pdf

Taip, į specialybinius (C grupės) dalykus reikia registruotis pačiam (-iai). Registracija vyksta Studentų portale.

Taip, jei studijų dalyke numatytos ne tik dalyko paskaitos, bet ir seminarai, laboratoriniai darbai bei pratybos, turi užsiregistruoti į visus studijų dalyko užsiėmimus. Registracija vyksta Studentų portale.

Turi pasitikrinti, ar teisingai įvedei dalyko pavadinimą ir tipą (paskaita, seminaras, pratybos, laboratorinis darbas, kursinis darbas, praktika ir t.t.). Jei vis tiek nerandi dalyko, gali pabandyti ieškoti pagal dėstytojo (-s) pavardę (ją galima rasti prie studijų dalyko, studijų tvarkaraštyje).

Taip, į kursinį darbą reikia registruotis pačiam.

Ne, į bakalauro bei magistro darbus studentus (-es) registruoja katedrų referentai (-ės).

Studentų portale gali rasti savo studijų dalykų tvarkaraštį. (Registracija – studijų dalykai – užsirašytų dalykų peržiūra).

Ne, negali. Įsiregistruoti į studijų dalykus ir anuliuoti registraciją galima tik pačiam asmeniui prisijungus Studentų portale. Neužsiregistravus į dalykus, neturi teisės laikyti tarpinių atsiskaitymų ir egzaminų, o neužsiregistravus į leistiną minimalų semestro kreditų skaičių, gaunamas įspėjamas elektroniniu laišku, o po pirmojo semestro mėnesio studentas braukiamas iš studentų sąrašų.

Gali, jei turi laisvų kreditų ir tavęs nedomina B grupės dalykai. Tačiau C grupės dalykai turi būtų iš kitos (nei studijuoja studentas) studijų programos.

Taip, į dalyką reikia registruotis pačiam (-iai), tą pusmetį, kai jis bus dėstomas. Už jį reikės ir susimokėti. Registracija į dalykus vyksta Studentų portale (www.studentas.vdu.lt).

Jei kyla daugiau klausimų, kreipkis el. paštu akademai@vdusa.lt

Egzaminai ir kolokviumai

Neišlaikęs (-usi) egzamino (gavęs (-usi) žemesnį nei 5 egzamino įvertinimą), ar neatvykęs (-usi) į egzaminą dėl pateisinamos priežasties, turi teisę egzaminą perlaikyti vieną kartą. Perlaikymas yra nemokamas.

Gavęs (-usi) neigiamą kolokviumo įvertinimą (mažesnį nei 5), ar neatvykęs (-usi) į kolokviumą dėl pateisinamos priežasties, gali jį vieną kartą perlaikyti nemokamai, bet ne vėliau kaip per 3 savaites nuo atsiskaitymo laikymo. Jei studijų dalyke numatyti keli kolokviumai, perlaikyti galima tik vieną, turintį didžiausią svorį.

Neatvykus į egzaminą ar kitą atsiskaitymą be svarbios pateisinamos priežasties arba nesąžiningai pasielgus atsiskaitymo metu, egzamino ar kito atsiskaitymo perlaikyti ar laikyti kitu metu, negalima.

Neišlaikęs (-usi) egzamino, turi teisę jį perlaikyti vieną kartą nemokamai. Jei po perlaikyto egzamino, galutinis dalyko įvertinimas yra mažesnis nei 5, gausi studijų dalyko skolą ir privalėsi kartoti to dalyko studijas, sumokėdamas Rektoriaus įsakymu nustatytą kreditų kainą. 

Egzaminų perlaikymą organizuoja atitinkami padaliniai pasibaigus egzaminų sesijai, akademiniame kalendoriuje nurodytu laiku. Perlaikomų egzaminų tvarkaraštį padaliniai skelbia Studentų portale (studentas.vdu.lt), fakultetų ir katedrų ar jiems prilygstančių padalinių skelbimų lentose ne vėliau kaip dvi dienos iki paskirtos egzamino perlaikymo datos.

Norint atidėti (pavėlinti) egzaminų sesiją, studentas (-ė) privalo kreiptis į savo fakulteto dekaną (-ę) arba akademijos kanclerį (-ę) – jie spręndžia ar sesija gali būti atidėta. Atidėti egzaminų sesiją galima: rudens semestro ne vėliau kaip iki kovo 1 d., pavasario semestro ne vėliau kaip iki rugpjūčio 31 d. Jeigu nori pavėlinti egzaminų sesiją dar ilgesniam laikui, tai sprendžia studijų prorektorius (-ė). Paankstinti egzaminų sesijos negalima.

Tokiu atveju reikia kreiptis į savo fakulteto dekaną (-ę) arba akademijos kanclerį (-ę) ir prašyti nukelti vieną egzaminą.

Jeigu sesijos metu negalėjai atvykti į egzaminą (egzaminus) dėl svarbių pateisinamų priežasčių, fakulteto dekanas (-ė) arba akademijos kancleris (-ė) potvarkiu gali atidėti tų egzaminų laikymą: rudens semestro ne vėliau kaip iki kovo 1 d., pavasario semestro ne vėliau kaip iki rugpjūčio 31 d. Informuoti apie neatvykimo priežastis studentas (-ė) arba jo įgalioti asmenys privalo iki egzaminų sesijos pabaigos. Pateikti argumentuotą prašymą su priežastis pagrindžiančiais dokumentais, dekanui (-ei) ar akademijos kancleriui (-ei) dėl leidimo laikyti egzaminą kitu metu, privalai per dvi darbo dienas, išnykus priežastims, dėl kurių negalėjai atvykti.

Gydytojo pažyma yra oficialus dokumentas, pateisinantis praleistą egzaminą.

Nesutinkant su dėstytojo (-s) įvertinimu, gali teikti apeliacinį prašymą fakulteto, kuriame studijuoji, dekanui (-ei) arba akademijos kancleriui (-ei), vadovaujantis Rektoriaus patvirtintu apeliacijų nagrinėjimo tvarkos aprašu.

Turi teisę pateikti apeliaciją dėl studijų rezultatų įvertinimų ir dėl atsiskaitymų procedūrų pažeidimų.

Apeliaciją turi teisę pateikti per 5 darbo dienas po įvertinimo paskelbimo Studentų portale (studentas.vdu.lt).

Akademinė skola gaunama tuomet, kada galutinis dalyko pažymys yra nepatenkinamas (4 ir mažiau) po egzamino perlaikymo (išskyrus VDU Teisės fakulteto studentus, jie akademinę skolą gauna tada, kada iš Teisės krypties egzamino negaunamas patenkinamas pažymys, t. y. 5.). Taip pat už nesąžiningą elgesį bet kurio atsiskaitymo metu, kai į studijų rezultatų žiniaraštį įrašomas galutinis įvertinimas 0 (nulis). Tokiu atveju studentas (-ė) ar klausytojas (-a) kituose studijų dalyko atsiskaitymuose nedalyvauja, stabdomos dalyko studijos, yra įskaitoma akademinė skola.

Mokėti reikia už neužskaityto dalyko kartojimą, kaina yra nustatoma dekanate arba katedroje. Ji priklauso nuo kreditų skaičiaus, studento stojimo metų bei kokiai studijų programai priklauso neįskaitytas dalykas. Susimokėti reikia prieš pradedant mokytis dalyką iš naujo.

Būsi braukiamas (-a) iš studentų sąrašų ir studijų sutartis nutraukiama:

 •     studento (-ės) prašymu;
 •     už nepažangumą, jei yra gavęs (-usi) tris ir daugiau skirtingų dalykų skolas, t. y. galutiniai dalyko pažymiai yra įvertinimus, mažesnius nei 5 (penki);
 •     laiku nesumokėjęs (-usi) už studijas pagal Rektoriaus patvirtintą Sutarčių sudarymo, įmokų ir mokesčių už studijas mokėjimo ir grąžinimo tvarkos aprašą;
 •     neužsiregistravęs (-usi) į semestro dalykus arba reikalaujamą jų minimumą;
 •     negrįžęs (-usi) iš akademinių atostogų;
 •     negynęs (-usi) arba neapgynęs (-usi) baigiamojo darbo;
 •     pasibaigus sutarties terminui;
 •     už sutarties sąlygų nevykdymą;
 •     už Universiteto Statuto, vidaus tvarkos pažeidimą.

Taip. Kartojant studijų dalyką gali būti įskaitomi prieš tai pasiekti studijų rezultatai. Kartodamas (-a) studijų dalyką gali pasirinkti, ar kartosi visą dalyką ir mokėsi visą kartojamo dalyko studijų mokestį, ar užsiskaitysi prieš tai pasiektų tarpinių atsiskaitymų teigiamus studijų rezultatus ir kartosi tik tas dalyko dalis, kurių pasiekimai buvo įvertinti neigiamai. Tokiu atveju mokėsi tik už kartojamo studijų dalyko dalis, išskyrus tuos atvejus, kai buvo užfiksuotas nesąžiningas studento (-ės) elgesys. Norint užsiskaityti teigiamai įvertintus tarpinius atsiskaitymus, reikia teikti prašymą fakulteto dekanui (-ei) arba akademijos kancleriui (-ei) nurodant, kokias dalis nori užsiskaityti.

Taip, akademinių atostogų metu gali kartoti atskirus dalykus, iš kurių turėjai skolas, mokėdamas (-a) už kartojimą pagal studijuojamų dalykų apimtį kreditais.

Jei kyla daugiau klausimų, kreipkis el. paštu akademai@vdusa.lt

Bendrabučiai

 1. Sudaryti Studijų sutartį; 
 2. Rezervuoti gyvenamąją vietą bendrabutyje pasirinkus ją iš siūlomų laisvų vietų sąrašo Studentų portale (studentas.vdu.lt) skiltyje „Bendrabučiai“;
 3. Į nurodytą el. pašto dėžutę gauti patvirtinimą apie pasirinktos gyvenamosios vietos rezervaciją (skyrimą);
 4. Ne vėliau kaip per 5 darbo dienas, studentų portale (studentas.vdu.lt) sudaryti apgyvendinimo sutartį;
 5. Kai gyvenamoji vieta skiriama visam studijų laikotarpiui, į paskirtą gyvenamąją vietą bendrabutyje reikia įsikelti per Studentų reikalų departamento (SRD) nustatytą terminą; 
 6. Kai gyvenamoji vieta skiriama einamiesiems mokslo metams, į paskirtą gyvenamąją vietą bendrabutyje reikia įsikelti per 5 darbo dienas nuo gyvenamosios vietos paskyrimo dienos.
 • Studentams, kuriems iki pilnametystės įstatymų nustatyta tvarka buvo nustatyta globa (rūpyba) arba jų tėvai (turėtas vienintelis iš tėvų) yra mirę;
 • Studentams su individualiais poreikiais (jei šiems studentams reikia lydinčio asmens pagalbos, Studentų reikalų departamento direktoriaus leidimu, studentą lydintys asmenys gali gyventi Bendrabutyje);
 • Studentams iš šeimų, kurios augina 3 ir daugiau vaikų, jei jie yra ne vyresni kaip 25 metų amžiaus;
 • Studentams, kurių vienas iš tėvų yra miręs;
 • Studentams iš šeimų, deklaravusių gyvenamąją vietą toliau nuo Kauno miesto savivaldybės ribų.

Jei apgyvendinimo sutartis yra sudaryta ilgesniam kaip 2 mėnesių laikotarpiui, mokestį už einamąjį mėnesį turi sumokėti iki einamojo mėnesio 15 kalendorinės dienos.

Jei sutartis sudaryta trumpesniam nei 2 mėnesių (įskaitytinai) laikotarpiui, paskirtą mokestį už visą apgyvendinimo laikotarpį būtina sumokėti per 1 dieną nuo apsigyvenimo gyvenamojoje vietoje dienos

Jei mokesčius moki pats (-i):

 1. Prisijungti prie savo studentas.vdu.lt portalo;
 2. Susirasti skiltį „Mokesčiai“ ir nurodyti norimą apmokėti sumą;
 3. Sistema automatiškai nukreips į UAB „Payseros“ mokėjimo aplinką, kurioje išsirinkęs (-usi) savo turimą kortelę arba banko įstaigą ir prisijungęs (-usi) prie banko galėsi iš karto apmokėti savo VDU nurodytą mokėti sumą.

Mokesčio užskaitymas bus matomas iškart po apmokėjimo grįžus atgal į studentas.vdu.lt aplinką arba iš naujo prisijungus prie studentas.vdu.lt sistemos.

Jei už tave mokesčius moka kitas fizinis asmuo (pvz. tėtis, mama ir pan.):

 1. Prisijungti prie savo studentas.vdu.lt portalo;
 2. Susirasti skiltį „Mokesčiai“ ir nurodyti norimą apmokėti sumą;
 3. Sistema automatiškai nukreips į UAB „Payseros“ mokėjimo aplinką, kurioje reikia pasirinkti „Kitos mokėjimo sistemos“ opciją ir išsirinkti norimą mokesčio apmokėjimo tarpininką iš siūlomų. 
 4. Suformuotą mokestį atsispausdink arba išsaugok ir išsiųsk asmeniui, kuris už tave sumokės mokestį. 

Mokesčio užskaitymas studentas.vdu.lt sistemoje bus matomas iki 1 darbo dienos po apmokėjimo datos. 

Jei už tave mokesčius moka kitas juridinis asmuo (pvz. įmonė, organizacija ir pan.):

Dėl priskirtų mokesčių apmokėjimo, prieš juos apmokant, tau reikia susisiekti su atsakingu VDU Finansų departamento darbuotoju el. p. vilma.aleksandraviciene@vdu.lt

Kiekvieną semestrą Studentų reikalų departamentas (SRD) organizuoja mokestinių lengvatų konkursą, gyvenantiems universiteto bendrabučiuose.

Mokesčio už bendrabutį lengvatą gali gauti atsižvelgiant į:

 • socialinę (materialinę) padėtį;
 • paskutinės sesijos išklausytų dalykų, įvertinus kreditus, vidurkį (pirmo kurso studentams – stojamasis konkursinis balas), kuris turi būti ne mažesnis kaip 8 balai;
 • bendrabutį ir kambario tipą, kuriame gyveni (SVARBU: studentams gyvenantiems vienviečiame bendrabučio kambaryje lengvata neskiriama).

Pretenduojant gauti mokestines lengvatas konkurso būdu, turi elektroniniu būdu užpildyti prašymą VDU Studentų portale, kuris yra skelbiamas konkurso metu, taip pat pridedant dokumentus apie socialinę studento situaciją bei kitus dokumentus, turinčius įtaką mokestinei lengvatai gauti.

Daugiau informacijos apie lengvatas ir jų skyrimo tvarką gali rasti čia – Vytauto Didžiojo universiteto mokestinių lengvatų teikimo ir kompensacijų skyrimo tvarkos aprašas.

Visą informaciją apie bendrabučius taip pat gali rasti interneto svetainėjehttps://apgyvendinimas.vdu.lt/.

Jei kyla daugiau klausimų, kreipkis el. paštu soc@vdusa.lt

Emocinė pagalba

VDU Psichologijos klinika, teikia šias nemokamas profesionalų konsultacijas:

 • Individualias, skirtas universiteto studentams (-ėms), kurie (-os) išgyvena įvairius psichologinius sunkumus, jos teikiamos gyvai arba elektroniniu būdu. Norint gauti šias konsultacijas būtina iš anksto registruotis elektroniniu paštu: psichologijos.klinika@vdu.lt. 
 • Porų psichologines konsultacijas, skirtas poroms, kurių bent vienas narys yra universiteto studentas. Šioms konsultacijoms galima kreiptis tik tuomet, jei konsultuotis sutinka abu poros nariai. Konsultacijoms būtina registruotis iš anksto. Registracija į konsultacijas vyksta elektroniniu paštu: psichologijos.klinika@vdu.lt
 • Psichologines konsultacijas darbo ir karjeros klausimais, skirtas visiems universiteto bendruomenės nariams, kurie susiduria su sunkumais darbe ar formuojant karjeros kelią. Būtina išankstinė registracija elektroniniu paštu: psichologijos.klinika@vdu.lt
 • Psichologines paramos grupes, skirtas studentams (-ėms) išgyvenantiems (-oms) sudėtingas emocijas. Būtina išankstinė registracija elektroniniu paštu: justina.slavinskienė@vdu.lt (https://psichologijosklinika.vdu.lt/subject/psichologines-paramos-grupes/)
 • Savi-pagalbos programa, skirta studentams (-ėms), kurie (-os) susiduria su sunkumais ar nori kažką keisti savo gyvenime, siūloma kompiuterinė „Asmeninių pokyčių programa”.

Psichologijos klinika yra įsikūrusi VDU Socialinių mokslų fakultete, Jonavos g. 66, Kaune, 326 ir 327 auditorijose. Prieš atvykstant kviečiame susipažinti su informuota sutikimo forma, kurioje pateikta informaciją apie konsultavimo procesą.

Sielovada:

 • Akademinė sielovada padeda rūpintis dvasiniais poreikiais. Sielovada teikia platų siūlomų užsiėmimų pasirinkimą: galima kalbėtis apie Dievą mokslinėje, akademinėje perspektyvoje, taip atveriant galimybę naujai ir giliau pažinti Kristų, auginti krikščionišką ryžtingumą ir atsakomybę, drąsinti studentus brandžiai draugystei, priimant kiekvieną tokį, koks jis yra.

Akademinė sielovada yra įsikūrusi Politikos mokslų ir diplomatijos fakultete, V. Putvinskio g 23-104, Kaune. VDU sielovados veiklą galite sekti ir virtualioje erdvėje. apie jų veiklas informaciją galima rasti VDU akademinės sielovados Facebook paskyroje: VDU akademinė sielovada, arba teirautis kontaktais sielovada.vdu@gmail.com, sielovada@vdu.lt

Kreiptis gali visi universiteto bendruomenės nariai (dėstytojai, administracijos darbuotojai, studentai), patiriantys emocinius išgyvenimus, nerandantys atsakymų į kylančius klausimus. Pirmos 5 konsultacijos ar užsiėmimai universiteto bendruomenės nariams nieko nekainuoja. Pagal sutikimo formą studentai nesulaukę 18 metų ir norintys gauti psichologinę pagalbą turi turėti tėvų ar globėjų sutikimo formą.

Jei kyla daugiau klausimų, kreipkis el. paštu soc@vdusa.lt

Stipendijos ir lengvatos

Gali gauti šias stipendijas:

 1. Skatinamąją stipendiją;
 2. Socialinę stipendiją;
 3. Mobilumo stipendiją;
 4. Vienkartines stipendijas;
 5. Doktorantų stipendijas;
 6. Universiteto rektoriaus stipendiją;
 7. Tikslinę stipendiją;
 8. Užsienio lietuvių stipendiją;
 9. Universiteto mecenatų įsteigtas stipendijas.

Daugiau apie stipendijas gali rasti čia:

 • Pirmo studijų semestro pirmosios studijų pakopos nuolatinės, ištęstinės studijų formų ir vientisųjų studijų studentams (-ėms), kurių konkursinis stojamasis balas yra didesnis arba lygus 8,500.
 • Antro – penkto studijų semestro pirmosios studijų pakopos nuolatinės, ištęstinės studijų formų ir vientisųjų studijų studentams (-ėms), kurių konkursinis stojamasis balas yra didesnis arba lygus 8,000.
 • Antrosios studijų pakopos, nuolatinės studijų formos ir profesinių studijų studentams (-ėms), kurių konkursinis stojamasis balas yra lygus 10,000 balų.
 • Pirmosios studijų pakopos nuolatinės studijų formos ir vientisųjų studijų studentams (-ėms), kurių paskutinės sesijos vidurkis yra 10,000 balų.
 • Antrosios studijų pakopos nuolatinės studijų formos ir profesinių studijų studentams (-ėms), kurių paskutinės sesijos vidurkis yra 10,000 balų ir kurie (-os) aktyviai dalyvauja mokslinėje ar meninėje veikloje, susijusioje su studijuojama studijų programa. 
 • Švietimo ir Žemės ūkio akademijų ištęstinės studijų formos pirmosios, antrosios pakopų ir profesinių studijų studentams (-ėms) skatinamosios stipendijos.

Skatinamosios stipendijos skiriamos du kartus per metus ir mokamos vieną kartą per mėnesį:

 • rudens semestre – nuo rugsėjo 1 d. iki sausio 31 d.
 • pavasario semestre – nuo vasario 1 d. iki birželio 30 d.

Taip, pirmojo kurso, pirmo semestro studentams skiriamos šios skatinamosios stipendijos:

 • 2 BSI (1 BSI = 55 EURAI) dydžio skatinamosios stipendijos, kurių konkursinis stojamasis balas yra didesnis arba lygus 8,500 (aštuoni su puse) balo, išskyrus tuos studentus (-es), kuriems (-oms) buvo skirta universiteto studijų stipendija studijų kainai padengti. 
 • 1,3 BSI (1 BSI = 55 EURAI) dydžio skatinamosios stipendijos skiriamos Švietimo ir Žemės ūkio akademijų ištęstinės studijų formos pirmo studijų semestro studentams (-ėms), kurių konkursinis stojamasis balas pirmojoje studijų pakopoje yra didesnis arba lygus 8,500 (aštuoni su puse), antrojoje studijų pakopoje ir profesinėse studijose – 10,000 (dešimt) balų, išskyrus tuos studentus (-es), kuriems buvo skirta universiteto studijų stipendija studijų kainai padengti.

Ar gavai skatinamąją stipendiją gali sužinoti apsilankęs (-iusi) Studentų portale (www.studentas.vdu.lt), pasirinkęs (-usi) skiltį Studijos –> Įsakymai.

Jei tau yra skiriama skatinamoji stipendija niekur kreiptis nereikia, svarbiausia, kad banko sąskaitos duomenys būtų suvesti į studentas.vdu.lt portalą. 

Studentams (-ėms), išvykstantiems (-čioms) studijuoti į užsienio universitetus pagal studijų mainų programas, skatinamoji stipendija skiriama pirmajam studijų semestrui konkurso tvarka pagal paskutinės sesijos universitete studijų rezultatų vidurkį. 

Studentams (-ėms), grįžusiems (-oms) iš studijų pagal studijų mainų programą, skatinamoji stipendija skiriama konkurso tvarka pagal užsienio universitete pasiektus paskutinio semestro studijų rezultatus ir mokama nuo šių rezultatų įskaitymo datos universitete šia tvarka:

 • nuo einamojo mėnesio pirmos dienos, jei studento (-ės) užsienio universitete pasiekti paskutinio semestro studijų rezultatai universitete įskaitomi iki einamojo mėnesio 15 dienos;
 • nuo kito kalendorinio mėnesio pirmos dienos, jei studento (-ės) užsienio universitete pasiekti paskutinio semestro studijų rezultatai universitete įskaitomi po einamojo mėnesio 15 dienos.

Tikslinė stipendija gali būti skiriama pagal ES struktūrinių ir kitų fondų finansuojamų programų dokumentų reglamentuotą tvarką. Daugiau informacijos apie tikslinių stipendijų skyrimą teiraukitės akademiniuose padaliniuose. Akademinių padalinių  sąrašas: https://www.vdu.lt/lt/akademiniai-padaliniai/.

Socialinę stipendiją, kurios dydis yra 6,5 BSI (bazinė socialinė išmoka) per mėnesį, gali gauti visi aukštųjų mokyklų pirmosios, antrosios, trečiosios pakopų, vientisųjų ir profesinių studijų studentai (-ės), prašymų skirti socialinę stipendiją priėmimo metu atitinkantys (-čios) bent vieną iš šių kriterijų:

 1. yra vieni iš bendrai gyvenančių asmenų arba vieni gyvenantys asmenys, turintys teisę gauti arba gaunantys socialinę pašalpą pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą;
 2. turi teisės aktų nustatyta tvarka 45 procentų ar mažesnį darbingumo lygį arba sunkų ar vidutinį neįgalumo lygį;
 3. yra ne vyresni kaip 25 metų ir jiems iki pilnametystės įstatymų nustatyta tvarka buvo nustatyta globa (rūpyba) arba jų tėvai (turėtas vienintelis iš tėvų) yra mirę.

Socialines stipendijas skiria Valstybinis studijų fondas. Prašymą reikia užpildyti kiekvieną semestrą ČIA. Prisijungimui reikalinga elektroninė bankininkystė.

Universitetas teikia šias mokestines lengvatas studentams (-ėms):

 • Mokesčio už studijas lengvatą, kuri gali būti skiriama universiteto studentams (-ėms), kurių sudėtinga socialinė padėtis ir paskutinės sesijos išklausytų dalykų, įvertinus kreditus, vidurkis (pirmo kurso studentams – stojamasis konkursinis balas) yra ne mažesnis kaip 8 balai.
 • Apgyvendinimo mokesčio lengvatą, kuri gali būti suteikiama atsižvelgiant į studento (-ės) socialinę padėtį, gyvenamąją vietą bendrabutyje ir paskutinės sesijos išklausytų dalykų, įvertinus kreditus, vidurkis (pirmo kurso studentams (-ėms) – stojamasis konkursinis balas) yra ne mažesnis kaip 8 balai.

Išsamesnė informacija apie mokestines lengvatas: https://www.vdu.lt/lt/studijos/studiju-salygos-ir-aplinka/stipendijos-ir-parama/mokestines-lengvatos/

Lengvata gali būti skiriama konkurso arba ne konkurso būdu.

Lengvatas, kurios yra skiriamos ne konkurso būdu skiriamos suderinus su universiteto Studentų atstovybės prezidente ir Studentų reikalų departamento direktoriumi, šiais atvejais:

 • už pasiekimus mokslinėje, meninėje, kūrybinėje, sportinėje veikloje ir (ar) aktyvų dalyvavimą visuomeninėje universiteto veikloje.
 • studento (-ės) prašymu, tarpininkaujant atitinkamo padalinio vadovui (-ei), iš universiteto padalinio disponuojamų lėšų.
 • studentams (-ėms), neturintiems (-oms) akademinių skolų, kurių pagrindinė darbovietė yra universitetas, atsižvelgiant į motyvuotą darbuotojo (-s) prašymą, tarpininkaujant atitinkamo padalinio vadovui (-ei).
 • studentams (-ėms), atvykstantiems (-oms) pagal tarptautines programas ir projektus bei dvišalius tarpinstitucinius susitarimus.

Jei kyla daugiau klausimų, kreipkis el. paštu soc@vdusa.lt

Karjera

 • Konsultuotis gali tiesiogiai Karjeros centre (K. Donelaičio g. 52-108, Kaunas) arba nuotoliniu būdu (klausimus konsultacijai siunčiant el. paštu: karjera@vdu.lt). Konsultacijai būtina išankstinė registracija.

  Daugiau informacijos: http://karjera.vdu.lt/

Visi universiteto studentai gali konsultuotis įvairiais karjeros klausimais nemokamai. 

 • karjeros klausimais;
 • pagalba rengiant gyvenimo aprašymą (CV), motyvacinį laišką;
 • pagalba rengiantis pokalbiui dėl darbo, praktikos atlikimo ar savanoriškos veiklos;
 • įvairūs karjeros projektavimo renginiai: praktiniai seminarai, paskaitos, susitikimai su darbdaviais, Karjeros dienos ir kt.;
 • susipažinti su savanoriavimo ir mentoriavimo universitete galimybėmis;
 • praktikos, savanorystės ir darbo vietų pasiūlymai.

Jei kyla daugiau klausimų, kreipkis el. paštu soc@vdusa.lt

Individualūs poreikiai

Daugelis universiteto patalpų yra visiškai arba dalinai pritaikytos studentams (-ėms) turintiems (-oms) judėjimo negalią:

  • Lauko durys į pagrindinius VDU rūmus automatizuotos;
  • VDU rūmuose įrengti specialūs keltuvai arba platūs liftai su garsiniais pranešimais;
  • Auditorijose įrengtos specialios vietos žmonėms, judantiems neįgaliojo vežimėliu; 
  • Prie universiteto rūmų įrengtos automobilių stovėjimo vietos.

Registracijos į studijas metu turi galimybę, atsižvelgiant į tavo individualius poreikius, susidaryti asmeniškai tau tinkantį studijų tvarkaraštį.

Universiteto bibliotekos padaliniuose, išsidėsčiusiuose įvairiuose universiteto rūmuose, gali rasti erdves, kuriose įrengtos specialios darbo vietos studentams (-ėms) su individualiais poreikiais. Daugiau informacijos apie bibliotekose esančią įrangą galima rasti čia.

Taip, norint jas gauti, turi kiekvieną semestrą iš naujo pildyti prašymus. Skiriamos šios stipendijos ir išmokos:

 • Socialinės stipendijos – stipendija, kurios dydis yra 6,5 BSI (1 BSI = 55 EURAI), gali gauti visi aukštųjų mokyklų pirmosios, antrosios, trečiosios pakopų, vientisųjų ir profesinių studijų studentai. Daugiau informacijos: https://vsf.lrv.lt/lt/studentams/soc-stipendijos 
 • Tikslinės išmokos – išmoka, kurią gali gauti Lietuvoje veikiančių aukštųjų mokyklų ir užsienio aukštųjų mokyklų filialų studentai, turintys negalią.

Daugiau informacijos:

https://vsf.lrv.lt/lt/projektas-studiju-prieinamumo-didinimas-studentams-turintiems-negalia/tikslines 

Be socialinės stipendijos ir tikslinės išmokos studentas, turintis individualių poreikių, kas mėnesį gali gauti išmoką specialiesiems poreikiams tenkinti iš neįgaliųjų reikalų departamento. Šią išmoką gali gauti visi neįgalieji net jei ir jų darbingumas yra didesnis nei 45 procentai.

Taip, valstybės remiama paskola gali gauti turint 45 procentų ir mažesnį darbingumą. 

Išskiriamos 3 Valstybės remiamų paskolų rūšys: 

 • Paskola studijų kainai sumokėti;
 • Paskola gyvenimo išlaidoms;
 • Paskola dalinėms studijoms pagal tarptautines (tarpžinybines) sutartis.

Dažniausiai studentai (-ės), turintys (-os) individualius poreikius, gauna paskolą studijų kainai sumokėti ir (ar) paskolą gyvenimo išlaidoms dengti. Jei prašymas pildomas rugsėjo semestre, paskola studijų kainai sumokėti gali būti skiriama visų mokslo metų kainai sumokėti. Norint sumokėti už pavasario semestrą reikia pateikti bankui pažymą apie studento (-ės) statusą ir aukštajai mokyklai yra pervedama likusi studijų kainos suma. Jei pildomas prašymas pavasarį, tokiu atveju galima gauti paskolą tik pavasario semestro studijų kainai sumokėti ir tik pusę maksimalios paskolos gyvenimo išlaidoms dengti. Prašymai – anketos pildomi kiekvienais mokslo metais iš naujo. 

Daugiau informacijos: https://vsf.lrv.lt/lt/studentams/vrpaskolos

Turint 45 procentų ir mažesnį darbingumą, gali gauti valstybės remiamą paskolą studijų kainai sumokėti ir/arba gyvenimo išlaidos dengti. Nuo jos grąžinimo Valstybinis studijų fondas gali atleisti vieną kartą. 

Turint individualius poreikius, gali būti atleistas (-a) nuo paskolos grąžinimo, jei sėkmingai baigei studijas. Pavyzdžiui, jei pasiėmei paskolą studijuodamas (-a) bakalauro pakopos studijas, nuo paskolos gali būti atleistas (-a) tik tada, kada gausi tų studijų bakalauro diplomą. Jei paskolos gavėjas (-a), kuriam (-ai) nustatytas 45 procentų ar mažesnis darbingumo lygis, nutraukia studijas ar yra pašalinamas (-a) iš aukštosios mokyklos, jis (ji) ar jo (jos) atstovas (-ė) turi teisę kreiptis į Fondo direktoriaus (-ės) įsakymu sudarytą komisiją ir prašyti atleisti nuo visos ar jos dalies valstybės remiamos paskolos grąžinimo. 

Studentas (-ė), kuris (-i) jau kartą buvo atleistas (-a) nuo paskolos grąžinimo, gali kreiptis į universitetą ir prašyti studijų kainos lengvatos. Konkursas mokestinėms lengvatoms gauti yra skelbiamas viešai oficialiame universiteto tinklalapyje kiekvieno studijų semestro pradžioje einamajam studijų semestrui. Studentas (-ė) turi pateikti Studentų reikalų departamento nustatytos formos el. prašymą (anketą), kuri yra skelbiama konkurso metu ir kartu su ja pateikti reikiamus dokumentus.

Daugiau informacijos apie Valstybės remiamas paskolas:

http://vsf.lrv.lt/lt/studentams/vrpaskolos 

Daugiau informacijos apie studijų lengvatas:

https://www.vdu.lt/lt/vdu-jums/vdu-studentams/finansine-parama/mokestines-lengvatos/ https://www.vdu.lt/lt/konkursas-studiju-ir-apgyvendinimo-mokesciu-lengvatoms-gauti/

Taip, universitetas sudaro sąlygas naudotis skirtomis mokymo/ugdymo priemonėmis, įrenginiais, kad vėliau studentai (-ės), turintys individualius poreikius, patys galėtų pasirūpinti studijoms reikalinga medžiaga.

Tik keli universiteto bendrabučiai yra pritaikyti studentams (-ėms) turintiems (-oms) judėjimo negalią:

 • VDU bendrabutis nr. 1 „Taika” (Adresas: Taikos pr. 119, Kaunas) ir VDU bendrabutis Nr. 6 (Adresas: A. Vivulskio g. 36, Vilnius) yra pritaikyti judėjimo negalią turintiems asmenims. Pirmame bendrabučio aukšte yra 4 kambariai, pritaikyti studentų specialiesiems poreikiams tenkinti. Judėjimo negalią turintiems (-čioms) studentams (-ėms) yra pritaikyta įeiga į bendrabutį, t. y. yra pandusas. Rekonstruoti liftai suteikia galimybę neįgaliems (-ioms) studentams (-ėms) patekti į visas (išskyrus skalbyklą) bendro naudojimo erdves, esančias dvylikos aukštų bendrabutyje.
 • VDU bendrabutis Nr. 2 „Baltija” (Adresas: Vytauto pr. 71, Kaunas) ir VDU bendrabutis Nr. 5 (Adresas: Universiteto g. 8, Akademija, Kauno raj.) Bendrabučiai pritaikyti studentams (-ėms), turintiems (-čioms) judėjimo negalią. Įeinant į bendrabutį yra pandusas, antrame aukšte yra neįgaliesiems (-ioms) pritaikyti kambariai, tualetai ir dušai. Platūs liftai suteikia galimybę neįgaliems (-ioms) studentams (-ėms) patekti į visas bendro naudojimo erdves.
 • Visi kiti VDU bendrabučiai yra tinkami gyventi lengvą fizinės arba vidutinių sutrikimų (pavyzdžiui, sergantiems diabetu, raudonąja vilklige, epilepsija ir pan.) negalios formą turintiems gyventojams (-oms). Judėjimo negalią turintiems studentams (-ėms) neįvardyti bendrabučiai nėra pritaikyti.

Plačiau apie universiteto bendrabučius gali pasiskaityti: https://apgyvendinimas.vdu.lt/bendrabuciai/vdu-bendrabutis-nr-1/

Universiteto bendrabutyje gyvenantys studentai  (-ės), turintys (-čios) individualių poreikių, ir su jais (jomis) gyvenantys lydintys asmenys gali gauti 25, 50, 75 arba 100 procentų apgyvendinimo mokesčio lengvatą už semestrą. Studentams (-ės), gyvenantiems (-čioms) vienviečiame bendrabučio kambaryje, mokesčio už apgyvendinimą lengvata neskiriama. Studentai (-ės), pretenduojantys gauti mokestines lengvatas konkurso būdu, turi pateikti Studentų reikalų departamento nustatytos formos el. prašymą (anketą), kuri yra skelbiama konkurso metu oficialiame universiteto tinklalapyje. 

Plačiau apie tai: https://www.vdu.lt/wp-content/uploads/2020/01/Mokestini%C5%B3-lengvat%C5%B3-teikimo-ir-kompensacij%C5%B3-skyrimo-tvarkos-apra%C5%A1as.pdf

Taip, studentai (-ės) turintys (-os) individualių poreikių, ne tik gali dalyvauti konkurse ir būti atrinkti vykti į Erasmus+ studijas ar praktiką užsienyje, tačiau turi galimybę gauti ir papildomą finansavimą, kuris padengs patiriamas išlaidas, susijusias su individualiais ar specialiaisiais poreikiais, Erasmus+ praktikos ar studijų užsienyje metu. 

Apie papildomą paramą neįgaliesiems: https://erasmus-plius.lt/programa/papildoma-parama-aukstojo-mokslo-studentams/ 

Daugiau informacijos: https://www.smpf.lt/lt/ arba pasiteiravęs VDU Tarptautinių ryšių departamento.

Taip, centralizuotai padėti spręsti įvairias problemas universitete, su kuriomis susiduria universitete studijuojantys studentai (-ės) su individualiais poreikiais, padeda atsakingas universiteto asmuo dirbantis Studentų reikalų departamento studentų su negalia srityje.

Negalios reikalų vyr. koordinatorė Miglė Janušauskaitė

Jei kyla daugiau klausimų, kreipkis el. paštu soc@vdusa.lt

Laisvalaikis

Jei kyla daugiau klausimų, kreipkis el. paštu ork@vdusa.lt