Prasideda VDU Studentų parlamento rinkimai: kandidatuoti gali kiekvienas! 

Studentai norintys atstovauti savo fakulteto studentams Vytauto Didžiojo universiteto Studentų parlamente iki spalio 25 d. 23:59 elektroniniu paštu valdyba@vdusa.lt turi pateikti prašymą kandidatuoti ir motyvacinį laišką. 

Kas yra VDU Studentų parlamentas?

VDU Studentų parlamentas yra aukščiausias Studentų valdymo organas, kurį sudaro visų studijų pakopų studentų išrinkti atstovai iš akademinių padalinių. Parlamente sprendžiamos studentų atstovų iškeltos problemos ir diskutuojama studentams aktualiais klausimais. Svarstomos ir formuojamos organizacijos (VDU SA) pozicijos svarbiausiais aukštojo mokslo ir kitais klausimais, slaptu balsavimu renkamas ar atstatydinamas VDU Studentų parlamento pirmininkas, VDU SA Prezidentas, Valdyba ir Revizija, svarstomos bei tvirtinamos VDU SA veiklos ir finansinės ataskaitos bei koreguojami ar teikiami nauji VDU SA dokumentai.

Studentų parlamentas tvirtina studentų atstovus į universiteto valdymo organus. Visų išrinktų narių balsų dauguma Studentų parlamentas gali pareikalauti pakartotinai svarstyti universiteto savivaldos institucijų priimtus sprendimus studijų klausimais.

Kaip vyksta rinkimai?

Už kiekvieną kandidatą balsuoja jo akademinio padalinio studentai. Studentų parlamento rinkimai organizuojami vadovaujantis VDU Studentų parlamento rugsėjo 28 d. paskutiniame posėdyje patvirtina ,,VDU Studentų parlamento laikinąją rinkimų 2023 m. tvarka”.

Kiekvienam akademiniam padaliniui, fakultetui ar akademijai, (pagal jame studijuojančiųjų skaičių) atstovaus atitinkamas parlamento narių skaičius:

Ekonomikos ir vadybos fakultetas (EVF) – 6 atstovai;

Gamtos mokslų fakultetas (GMF) – 4 atstovai;

Humanitarinių mokslų fakultetas (HMF) – 6 atstovai;

Informatikos fakultetas (IF) – 4 atstovai;

Katalikų teologijos fakultetas (KTF) – 3 atstovai; 

Menų fakultetas (MF) – 5 atstovai;

Muzikos akademija (MA) – 3 atstovai;

Teisės fakultetas (TF) – 4 atstovai;

Politikos mokslų ir diplomatijos fakultetas (PMDF) – 6 atstovai;

Socialinių mokslų fakultetas (SMF) – 7 atstovai;

Švietimo akademija (ŠA) – 10 atstovai;

Žemės ūkio akademija (ŽŪA) – 9 atstovai;

Doktorantai – 3 atstovai.

Studentai, norintys tapti Studentų parlamento nariais iki Spalio  25 d. 23:59 el. paštu valdyba@vdusa.lt atsiunčia užpildytą prašymą ir laisva forma parašytą motyvacinį laišką.

Panašūs pranešimai