Išrinkta VDU SA prezidentė, Valdyba ir Revizija

Kovo 7 dieną vyko Vytauto Didžiojo universiteto Studentų atstovybės (VDU SA) ataskaitinė-rinkiminė konferencija. Jos metu buvo pristatytos VDU SA metų veiklos, finansinė, Revizijos ir Valdybos ataskaitos. Išrinkta nauja VDU SA Valdyba, Revizijos komisija, antrai kadencijai VDU SA prezidente išrinkta Socialinių mokslų fakulteto bakalaurantė Emilija Drabužinskaitė.

Prasidėjus konferencijai, VDU SA prezidentė Emilija Drabužinskaitė pristatė metines veiklos ir finansų ataskaitas. Studentų parlamento nariams ir svečiams kilo klausimų apie įgyvendintus bei neįgyvendintus oranizacijos darbus, technines kadencijos klaidas, efektyvų finansų panaudojimą. Revizijos komisijos pirmininkė Ieva Vengrovskaja pristatė Revizijos komisijos ataskaitą ir išsakė pagyrimus, pastabas bei rekomendacijas VDU SA biurui, vykdomoms organizacijos veikloms, jų įgyvendinimui ir finansinių išteklių naudojimui. Studentų parlamento nutarimu visos trys ataskaitos buvo patvirtintos. Valdybos pirmininkė Solveiga Skaisgirytė pristatė VDU SA Valdybos metinę ataskaitą. Buvo pristatyti VDU Studentų parlamento pokyčiai ir kiti per metus nuveikti Valdybos darbai. 

Patvirtinus ataskaitas sekė VDU SA Įstatų pakeitimų pristatymas. Su naujais pakeitimas Studentų parlamento narius supažindino VDU SA Valdybos narė Gustė Žukauskaitė. Įstatuose atsirado nauji pakeitimai tokie kaip: papildytas VDU SA aprašymas, atnaujinta organizacijos vizija, naujas Nario ir Akredituoto nario aprašymas, įtraukta Alumni sąvoka ir kt. pakeitimai.

VDU SA Įstatų pakeitimai buvo patvirtinti su pataisymais atsižvelgiant į išsakytas Studentų parlamento narių įžvalgas. 

VDU SA Akademinių reikalų ir studentų atstovų koordinatorė pristatė VDU SA Akreditavimo tvarkos aprašą. Dokumente aprašyta VDU SA narių, akredituotų narių ir studentų atstovų akreditavimo vykdymo tvarka. 

VDU SA Akreditavimo tvarkos aprašas Studentų parlamento narių nutarimu buvo patvirtintas.  

VDU SA Darbo reglamento pakeitimų projekto pristatymas buvo nukeltas į artimiausią VDU Studentų parlamento posėdį.

Po dokumentų pristatymų sekė VDU SA prezidento rinkimai. Kandidatė Emilija Drabužinskaitė pristatė veiklos gaires, būsimą VDU SA Biurą ir atsakė į Studentų parlamento nariams ir svečiams kilusius klausimus. 

Konferencijos metu prisistatė ir kandidatai į VDU SA Valdybą: Dovilė Imbrasaitė, Aistė Balazaitė, Silvija Malinauskaitė, Gustė Žukauskaitė, Greta Kuliešiūtė, Monika Ražauskaitė.

Šios konferencijos metu buvo renkama ir VDU SA Revizijos komisija. Šias pareigas užimti siekė: Joana Gasiulytė, Ieva Vengrovskaja, Austė Skaisgirytė, Vytautas Čepas, Vytautas Valaitis, Laurynas Samajauskas, Rytis Sidarevičius, Rusnė Rimkevičiūtė.

Suskaičiavus parlamento balsus VDU SA prezidente išrinkta Emilija Drabužinskaitė (18 balsai už, 2 prieš ir 4 susilaikę). 

Valdybos nariais tapo: Dovilė Imbrasaitė, Aistė Balazaitė, Silvija Malinauskaitė, Gustė Žukauskaitė, Greta Kuliešiūtė, Monika Ražauskaitė.

Į Revizijos komisiją buvo išrinkti: Vytautas Čepas, Ieva Vengrovskaja, Joana Gasiulytė, Vytautas Valaitis, Laurynas Samajauskas.

Revizijos pirmininku išrinktas Vytautas Čepas.

VDU Studentų atstovybės ataskaitos teikimo ir rinkiminiame Studentų parlamento posėdyje dalyvavo 25 studentų atstovai. Konferencijai pirmininkavo buvęs Kauno kolegijos Studentų atstovybės prezidentas, LSS narystės koordinatorius Mantas Gutauskas, sekretoriavo buvęs LSS Biuro vadovas Romas Kupčiūnas. 

Konferencijoje taip pat dalyvavo VDU rektorius prof. Juozas Augutis, VDU Studijų prorektorė Simona Pilkienė, Studentų reikalų departamento direktorius Mantas Simanavičius, VDU Senato pirmininkas Ričardas Krikštolaitis. 

Panašūs pranešimai