Stipendijos ir lengvatos

Kokias stipendijas studentas gali gauti studijuodamas Universitete?

Studentas gali gauti šias stipendijas:

 1. Skatinamosios stipendijos. Stipendija, kurios dydis priklauso nuo studijuojamo kurso ir pasirinktos studijų formos. Daugiau informacijos apie skatinamąsias stipendijas: https://www.vdu.lt/lt/studijos/studiju-salygos-ir-aplinka/stipendijos-ir-parama/stipendijos/.
 2. Socialinės stipendijos. Stipendiją, kurios dydis yra 6,5 BSI (1 BSI=42 eurai), gali gauti visi aukštųjų mokyklų pirmosios, antrosios, trečiosios pakopų, vientisųjų ir profesinių studijų studentai, prašymų skirti socialinę stipendiją priėmimo metu atitinkantys bent vieną iš kriterijų. Daugiau informacijos apie kriterijus: https://vsf.lrv.lt/lt/studentams/soc-stipendijos.
 3. Mobilumo stipendijos. Stipendija, skiriama VDU studentams, norintiems išvykti semestro trukmės studijoms į universitetus už ES ribų. Stipendijos dydis priklausys nuo šalies, kurioje studentas pasirinks studijuoti. Daugiau informacijos: https://www.vdu.lt/lt/tarptautiniai-rysiai/studentams/vdu-dvisaliu-mainu-studijos/.
 4. Vienkartinės stipendijos. Vadovaujantis VDU mokestinių lengvatų teikimo ir kompensacijų skyrimo tvarkos aprašu, visų studijų formų ir pakopų studentams, neatsižvelgiant į studijų apmokėjimo formą, gali būti skiriamos trijų rūšių vienkartinės stipendijos: Universiteto vardo garbės stipendija, vienkartinė socialinė stipendija, vienkartinė skatinamoji stipendija. Daugiau informacijos: https://www.vdu.lt/lt/studijos/studiju-salygos-ir-aplinka/stipendijos-ir-parama/stipendijos/.
 5. Doktorantų stipendijos. Trečiosios studijų pakopos studentams yra mokamos stipendijos vadovaujantis LR vyriausybės nutarimu į nuolatines Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis finansuojamas studijų vietas priimtiems doktorantams arba, vadovaujantis Universiteto doktorantų stipendijų skyrimo tvarkos aprašu – į Universiteto lėšomis finansuojamas studijų vietas priimtiems doktorantams.
 6. Universiteto rektoriaus stipendija. Stipendija, kuri gali būti skiriama kitais, VDU stipendijų skyrimo tvarkos apraše nenumatytais, atvejais. Stipendijos dydis ir mokėjimo dažnumas nustatomas jį suderinus su Universiteto Studentų atstovybe.
 7. Tikslinė stipendija. Stipendija, kuri gali būti skiriama pagal ES struktūrinių ir kitų fondų finansuojamų programų dokumentų reglamentuotą tvarką. Daugiau informacijos apie tikslinių stipendijų skyrimą teiraukitės fakultetų dekanatuose.
 8. Užsienio lietuvių stipendija. Stipendija, kurią skiria Universitetas, vadovaudamasis, išeivijos ir lietuvių kilmės užsieniečių vaikams, vaikaičiams ir provaikaičiams, kurie ne mažiau kaip trejus metus yra gyvenę užsienyje, o atvykę į Lietuvos Respubliką pradėjo mokytis ne aukštesnėje kaip aštuntoje klasėje ir nuo 2013 m. buvo priimti studijuoti į Universiteto pirmąją studijų pakopą arba vientisąsias studijas.
 9. Universiteto mecenatų įsteigtos stipendijos. Iš privačių ar juridinių asmenų gaunamos Universiteto studentų paramai skirtos lėšos yra mokamos pagal Universiteto su kitomis šalimis sudarytus susitarimus arba, jeigu šiuose susitarimuose mokėjimo tvarka nėra numatyta, ji nustatoma suderinus su Universiteto Studentų atstovybe.

Kam skiriama skatinamoji stipendija?

 • Pirmosios studijų pakopos nuolatinės, ištęstinės studijų formų ir vientisųjų studijų studentams, kurių konkursinis stojamasis balas yra didesnis arba lygus 8,5.
 • Antrosios studijų pakopos, nuolatinės studijų formos ir profesinių studijų studentams kurių konkursinis stojamasis balas yra lygus 10 balų.
 • Pirmosios studijų pakopos nuolatinės studijų formos ir vientisųjų studijų studentams, kurių paskutinės sesijos vidurkis yra 10 balų.
 • Antrosios studijų pakopos nuolatinės studijų formos ir profesinių studijų studentams, kurių paskutinės sesijos vidurkis yra 10 balų ir kurie aktyviai dalyvauja mokslinėje ar meninėje veikloje, susijusioje su studijuojama studijų programa.
 • Švietimo ir Žemės ūkio akademijų ištęstinės studijų formos pirmosios, antrosios pakopų ir profesinių studijų studentams skatinamosios stipendijos.

Kada yra skiriama skatinamoji stipendija?

Studentams skatinamosios stipendijos skiriamos du kartus per metus ir mokamos vieną kartą per mėnesį:

 • rudens semestre – nuo rugsėjo 1 d. iki sausio 31 d.
 • pavasario semestre – nuo vasario 1 d. iki birželio 30 d.

Ar pirmakursis studentas gali gauti skatinamąją stipendiją?

Taip, pirmojo kurso, pirmo semestro studentams skiriamos šios skatinamosios stipendijos:

 • 2 BSI dydžio skatinamosios stipendijos, kurių konkursinis stojamasis balas yra didesnis arba lygus 8,5 balo, išskyrus tuos studentus, kuriems buvo skirta Universiteto studijų stipendija studijų kainai padengti;
 • 1,3 BSI dydžio skatinamosios stipendijos skiriamos Švietimo ir Žemės ūkio akademijų ištęstinės studijų formos pirmo studijų semestro studentams, kurių konkursinis stojamasis balas pirmojoje studijų pakopoje yra didesnis arba lygus 8,5, antrojoje studijų pakopoje ir profesinėse studijose – 10 balų, išskyrus tuos studentus, kuriems buvo skirta Universiteto studijų stipendija studijų kainai padengti.

Kur studentui reikia kreiptis, jei jam yra paskirta skatinamoji stipendija?

Jei stipendija skiriama ne pirmą kartą, kreiptis niekur nereikia, nes Universitetas jau turi visus studento duomenis. Tačiau jei stipendija skiriama pirmą kartą, kreiptis privalu į Finansų departamentą bei pateikti visus jų reikalaujamus duomenis.

Jei išvykstu į užsienį studijuoti pagal studentų mainų programą, pagal ką ir kiek laiko yra skiriama stipendija? 

Studentams, išvykstantiems studijuoti į užsienio universitetus pagal studijų mainų programas, skatinamoji stipendija skiriama pirmam studijų semestrui konkurso tvarka pagal paskutinės sesijos Universitete studijų rezultatų vidurkį.

Studentams, grįžusiems iš studijų pagal studijų mainų programą, skatinamoji stipendija skiriama konkurso tvarka pagal užsienio universitete pasiektus paskutinio semestro studijų rezultatus ir mokama nuo šių rezultatų įskaitymo datos Universitete šia tvarka:

 • nuo einamojo mėnesio pirmos dienos, jei studento užsienio universitete pasiekti paskutinio semestro studijų rezultatai Universitete įskaitomi iki einamojo mėnesio 15 dienos;
 • nuo kito kalendorinio mėnesio pirmos dienos, jei studento užsienio universitete pasiekti paskutinio semestro studijų rezultatai Universitete įskaitomi po einamojo mėnesio 15 (penkioliktos) dienos.

Kaip studentas gali sužinoti, ar gavo skatinamąją stipendiją?

Studentas gali sužinoti, ar gavo skatinamąją stipendiją, apsilankęs Studentų portale studentas.vdu.lt, pasirinkęs skiltį Studijos –> Įsakymai.

Kas gali gauti tikslinę stipendiją? 

Tikslinė stipendija gali būti skiriama pagal ES struktūrinių ir kitų fondų finansuojamų programų dokumentų reglamentuotą tvarką. Daugiau informacijos apie tikslinių stipendijų skyrimą teiraukitės akademiniuose padaliniuose. Akademinių padalinių sąrašas: https://www.vdu.lt/lt/akademiniai-padaliniai/.

Kas gali gauti socialinę stipendiją?

Socialinę stipendiją, kurios dydis yra 6,5 BSI (Bazinė socialinė išmoka) per mėnesį, gali gauti visi aukštųjų mokyklų pirmosios, antrosios, trečiosios pakopų, vientisųjų ir profesinių studijų studentai, prašymų skirti socialinę stipendiją priėmimo metu atitinkantys bent vieną iš šių kriterijų:

 1. yra vieni iš bendrai gyvenančių asmenų arba vieni gyvenantys asmenys, turintys teisę gauti arba gaunantys socialinę pašalpą pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą;
 2. turi teisės aktų nustatyta tvarka nustatytą 45 procentų ar mažesnį darbingumo lygį arba sunkų ar vidutinį neįgalumo lygį;
 3. yra ne vyresni kaip 25 metų ir jiems iki pilnametystės įstatymų nustatyta tvarka buvo nustatyta globa (rūpyba) arba jų tėvai (turėtas vienintelis iš tėvų) yra mirę.

Kur kreiptis dėl socialinės stipendijos?

Socialines stipendijas skiria Valstybinis studijų fondas. Prašymą reikia užpildyti kiekvieną semestrą čia. Prisijungimui reikalinga elektroninė bankininkystė.

Kokias mokestines lengvatas teikia Universitetas?

Universitetas teikia šias mokestines lengvatas studentams:

 • Mokesčio už studijas lengvatą, kuri gali būti skiriama Universiteto studentams, kurių sudėtinga socialinė padėtis ir paskutinės sesijos išklausytų dalykų, įvertinus kreditus, vidurkis (pirmo kurso studentams – stojamasis konkursinis balas) yra ne mažesnis kaip 8 balai.
 • Apgyvendinimo mokesčio lengvatą, kuri gali būti suteikiama atsižvelgiant į studento socialinę padėtį ir gyvenamąją vietą bendrabutyje.

Išsamesnė informacija apie mokestines lengvatas: https://www.vdu.lt/lt/vdu-jums/vdu-studentams/finansine-parama/mokestines-lengvatos/.

Kokiais dar būdais gali būti skiriama lengvata?

Studentams mokestinės lengvatos gali būti skiriamos ir ne konkurso būdu, jų skyrimą suderinus su Universiteto Studentų atstovybės prezidentu ir Studentų reikalų departamento direktoriumi, šiais atvejais:

 • už pasiekimus mokslinėje, meninėje, kūrybinėje, sportinėje veikloje ir (ar) aktyvų dalyvavimą visuomeninėje Universiteto veikloje;
 • studento prašymu, tarpininkaujant atitinkamo padalinio vadovui, iš Universiteto padalinio disponuojamų lėšų;
 • studentams, neturintiems akademinių skolų, kurių pagrindinė darbovietė yra Universitetas, atsižvelgiant į motyvuotą darbuotojo prašymą, tarpininkaujant atitinkamo padalinio vadovui;
 • studentams, atvykstantiems pagal tarptautines programas ir projektus bei dvišalius tarpinstitucinius susitarimus.

JEI KYLA DAUGIAU KLAUSIMŲ, KREIPKIS EL. PAŠTU SOC@VDUSA.LT.

Skip to content