Kovo 10 d. nauja pradžia VDU Studentų atstovybei, išrinkta organizacijos prezidentė ir valdymo organai

Kovo 10 d. vyko Vytauto Didžiojo universiteto Studentų atstovybės (VDU SA) ataskaitinė-rinkiminė konferencija. Jos metu buvo pristatytos VDU SA metų veiklos, finansinė, Valdybos ir Revizijos ataskaitos. Išrinkta nauja VDU SA Valdyba, Revizijos komisija, organizacijos prezidentė.

Prasidėjus konferencijai ir patvirtinus darbotvarkę, VDU SA prezidentė Ieva Vengrovskaja pristatė savo praėjusios kadencijos metinę veiklos ir finansinę ataskaitas. Konferencijos svečiams ir parlamento nariams kilo klausimų apie prezidento ir komandos nuveiktus darbus, nesėkmes, su kuriomis susidūrė organizacija bei naujai pasiektus tikslus.

Revizijos komisijos pirmininkė Joana Gasiulytė pristatė Revizijos komisijos metinę ataskaitą ir pastabas bei rekomendacijas vykdomoms organizacijos veikloms, jų įgyvendinimui ir finansinių išteklių naudojimui. Studentų parlamento nutarimu visos trys ataskaitos buvo patvirtintos.

Šią konferenciją pirmą kartą buvo pateikta ir metinė VDU SA Valdybos ataskaita. Ją pateikė Valdybos pirmininkė Solveiga Skaisgirytė. Valdyba džiaugiasi, kad per kadenciją turėjo netgi 17 posėdžių. Ataskaitos metu buvo pristatytos kryptys su kuriomis buvo dirbama šią kadenciją: Valdybos veiklos išsigryninimas, VDU Studentų parlamento veiklos efektyvumo didinimas, VDU SA Alumni integracija, komandos supervizija, įstatų ir darbo reglamento keitimas bei pateiktos rekomendacijos ateities Valdybai. Studentų parlamento nutarimu ši ataskaita taip pat buvo patvirtinta.

Patvirtinus ataskaitas sekė prezidento rinkimai. Kandidatė į VDU SA prezidentės poziciją Emilija Drabužinskaitė pristatė savo veiklos gaires, būsimą VDU SA Biurą ir atsakė į studentams rūpimus klausimus apie ŽŪA studentų integraciją, organizacijos planuojamus pokyčius, studentų integravimą į valdymo organus, užsieniečių integravimą ir kita.

Konferencijos metu prisistatė ir į klausimų sesiją atsakinėjo kandidatai į VDU SA Valdybą: Arnoldas Borovskis, Lukas Gedvila, Gabija Paškevičiūtė, Kotryna Rajeckaitė, Emilija Talutytė, Viktorija Zaveckaitė, Gustė Žukauskaitė.

Šios konferencijos metu buvo renkama ir VDU SA Revizijos komisija. Šias pareigas užimti siekė: Titas Zaikauskas, Rusnė Rimkevičiūtė, Toma Rasiukevičiutė, Santa Vozbutaitė, Viktorija Čepaitė, Ieva Vengrovskaja, Erika Dervinytė, Gabrielė Šturmaitė, Gabrielė Jonuškaitė.

Suskaičiavus parlamento balsus į VDU SA Revizijos komisiją buvo išrinkti: Ieva Vengrovskaja, Erika Dervinytė, Gabrielė Šturmaitė, Santa Vozbutaitė, Rusnė Rimkevičiūtė. Revizijos Pirmininke tapo Ieva Vengrovskaja.

Valdybos nariais tapo: Kotryna Rajeckaitė, Arnoldas Borovskis, Viktorija Zaveckaitė, Gustė Žukauskaitė, Lukas Gedvila, Emilija Talutytė.

Nauja VDU SA Prezidente išrinkta Emilija Drabužinskaitė (25 už, 1 prieš, 7 susilaikę).

VDU Studentų atstovybės ataskaitos teikimo ir rinkiminiame studentų parlamento posėdyje dalyvavo 33 parlamento nariai. Posėdžiui pirmininkavo Justas Paulikas – buvęs Vilniaus Universiteto Studentų atstovybės, Kauno padalinio pirmininkas. Posėdžio sekretorius buvo Jan Subotovič – Klaipėdos valstybinės kolegijos Studentų atstovybės Alumni.

Visą VDU SA ataskaitinę-rinkiminę konferenciją galite išvysti čia.

Kovo 10 d. bus renkamas VDU SA vadovas(-ė) ir valdymo organai – VDU Studentų atstovybė

Kovo 10 d. 12 val. vyks Vytauto Didžiojo universiteto Studentų atstovybės (VDU SA) ataskaitinė-rinkiminė konferencija. Jos metu bus pristatyta VDU SA metinė veiklos ir finansų ataskaita, vyks VDU SA prezidento, valdybos ir revizijos komisijos rinkimai. 

Valdyba – tai strateginis Vytauto Didžiojo universiteto Studentų atstovybės (VDU SA) patariamasis valdymo organas, kuriame tvirtinamas atstovybės metų planas, nustatomos organizacijos strateginės kryptys bei vykdomos kitos veiklos apibrėžtos VDU SA Darbo reglamento.

2023 metais norą tapti Valdybos nariais išreiškė:

Susipažinti su kandidatais galėsite ataskaitinės-rinkiminės konferencijos metu.

Posėdžio metu bus renkama ne tik valdyba ir VDU SA prezidentas, tačiau ir Revizijos komisija. Kandidatai į ją savo kandidatūras išsikels ir bus renkami posėdžio metu.

Revizija kontroliuoja VDU SA finansus ir veiklą. Atlieka organizacijos patikrinimus bei teikia jų išvadas ir rekomendacijas. Komisiją sudaro 5 nariai. Revizijos komisijos narius vienerių metų kadencijai renka Studentų parlamentas.

Konferencijos darbotvarkė:

11:00 val. Dalyvių registracija.
12:00 val. VDU SA ataskaitinio-rinkiminio Studentų parlamento posėdžio atidarymas.
12:10 val. Svečių sveikinimo kalbos.
12:20 val. Posėdžio pirmininko tvirtinimas arba kito Konferencijos pirmininko rinkimas.
12:25 val. Konferencijos sekretoriaus rinkimai.
12:30 val. Balsų skaičiavimo komisijos rinkimai.
12:45 val. Darbotvarkės tvirtinimas.
12:50 val. VDU SA veiklos ataskaitos pristatymas.
13:10 val. VDU SA finansinės ataskaitos pristatymas.
13:30 val. VDU SA Revizijos komisijos ataskaita.
13:50 val. VDU SA veiklos ir finansinės ataskaitos tvirtinimas.
14:00 val. VDU SA Revizijos komisijos ataskaitos tvirtinimas.
14:05 val. VDU SA Valdybos ataskaitos pristatymas.
14:15 val. VDU SA Valdybos ataskaitos tvirtinimas.
14:20 val. Pertrauka.
14:40 val. Kandidatės į Prezidentus prisistatymas.
14:50 val. Klausimų sesija kandidatei į Prezidentės pareigas.
15:05 val. Kandidatų į VDU SA valdybą prisistatymas ir klausimai.
15:20 val. Prezidento ir valdybos rinkimai.
15:40 val. Pertrauka
15:50 val. Kandidatų į VDU SA revizijos komisiją prisistatymai, klausimai ir balsavimas.
16:10 val. Balsavimo rezultatų paskelbimas.
16:20 val.VDU SA ataskaitinio – rinkiminio Studentų parlamento posėdžio uždarymas

VDU Studentų parlamento narius ir kandidatus į valdymo organus kviečiame Konferencijoje dalyvauti gyvai (VDU Mažoji salė, S. Daukanto g. 28), o visus kitus – stebėti tiesioginę transliaciją VDU Studentų atstovybės Facebook puslapyje.

VDU SA Veiklos ataskaita. Metai pilni pokyčių ir tęstinumo

Antrą kadenciją už Vytauto Didžiojo universiteto Studentų atstovybės (VDU SA) vairo stovinti Ieva Vengrovskaja kovo 10 d. VDU SA ataskaitinės-rinkiminės konferencijos metu pristatys pastarųjų metų veiklą. Prezidentė su komanda ir visais organizacijos savanoriais metus dirbo siekdami tinkamai atstovauti VDU studentų interesams ir atliepti poreikius, tiek universitete, tiek nacionaliniu ir tarptautiniu mastu.

VDU SA veiklos ataskaitoje vykdytos veiklos suskirstytos į keturias strategines veiklos kryptis: studijų kokybės ir studentų socialinės aplinkos gerinimas, bendradarbiavimas su studentų atstovais ir jų įveiklinimas VDU valdymo organuose, VDU studentų interesų atstovavimas nacionaliniu mastu, VDU bendruomenės ir studentų savivaldos stiprinimas. Kiekviena iš sričių turi atskirus uždavinius ir jiems pasiekti nuveiktus darbus. Su veiklos ataskaita galite susipažinti čia.

Organizacijos prezidentė džiaugiasi, kad nors ir Rusijos pradėtas karas Ukrainoje atnešė daug sunkiai išsprendžiamų problemų „VDU ir VDU SA nuo pirmos karo dienos buvo su Ukrainos žmonėmis. Buvo priimti studentai ir darbuotojai į universitetą, universiteto bendrabučius, su VDU administracija buvo sutarta dėl finansinės ir humanitarinė pagalbos, nemokamų studijų ir apgyvendinimo nuo pirmos karo dienos iki šiandien ir tai bus tęsiama toliau.“ 

Metų veikloje daug dėmesio buvo skiriama studijų kokybės ir socialinės aplinkos gerinimui. Įvykdyti 25 egzaminų ir 5 kolokviumų stebėjimai, pasiekta, kad VDU biblioteka sesijos metu dirbtų visą parą bei, kad žiemos semestre dėstymo ir studijavimo apklausą buvo galima pildyti iki egzaminų sesijos pabaigos. Taip pat studentai buvo nudžiuginti žinia, kad nebereikės spausdinti baigiamųjų darbų. Bendradarbiauta su universiteto administracija prisidedant prie pirmakursių bei užsienio studentų mentorysčių ir negalios politikos universitete įgyvendinimo.

Šioje kadencijoje dėmesys skiriamas buvo ir studentų atstovams įvairiuose universiteto valdymo organuose. Organizuojami susitikimai, mokymai, skirti susipažinti su atstovo pareigomis ir veikla, nuolat atnaujinama atstovų duombazė ir palaikoma komunikacija su jais, vykdytas atstovų žinių patikrinimas. Atstovų koordinatorė dalinasi, kad yra sunku sudominti studentus tapti atstovais, tačiau „tie, kurie pasiryžta, yra tikra pagalba siekiant tikslų ar išsikeliant naujus“, taip pat Monika džiaugasi įvykusiu atstovų akreditavimu ir dideliu procentu išlaikiusiųjų.

Atstovaujant VDU studentų interesams aktyviai įsitraukiama į Lietuvos studentų sąjungos (LSS) veiklą. Dalyvaujama įvairiose darbo grupėse, susitikimuose, mokymuose. Taip pat organizuoti treji mokymai pagal sritis visų aukštųjų mokyklų savivaldų nariams. Įsitraukiama ir dalijamasi patirtimi Transform4Europe aljanso veiklose, o  VDU SA Akademinių reikalų koordinatorė Gustė Žukauskaitė išrinkta T4E studentų savivaldos viceprezidente. Ji teigia, kad tokie „aljansai yra Europos ateitis, todėl reikia kiek galima įgalinti ne tik studentų atstovybes, bet ir studentus, dalintis patirtimi, praplėsti pasaulėžiūrą ir mokytis vieniems iš kitų.“

Ne ką mažiau dėmesio skiriama buvo ir VDU bendruomenės telkimui. Suorganizuotas tradicinis VDU SA „Pavasario festivalis“, pirmakursių stovykla „Subalansuotas fuksas“, akademinė mugė VDU Įvadinėje savaitėje ir kiti pirmakursiams skirti užsiėmimai bei socialinį atsakingumą skatinančios kraujo donorystės ar pirmosios pagalbos mokymai. Tarptautinės studentų dienos proga suorganizuota iniciatyva „Studente, užimk universiteto vadovų kėdes“ leido studentams išbandyti VDU administracijos pareigas, o projekte „Moksleivi, pabūk studentu“ beveik šimtas moksleivių galėjo patirti studentišką kasdienybę.

Rūpinantis VDU studentų gerbūviu, nepamirštamas ir organizacijos vidus. Rengiant vidinius renginius stiprinami ryšiai tarp narių ir alumni, puoselėjamos motyvavimo ir grįžtamojo ryšio sistemos, keliamos atstovybininkų kompetencijos socialinėje ir akademinėje srityse bei individualių komitetų veikloje. Taip pat vykdyti narių akreditavimai, siekiant patikrinti jų žinių ir problemų sprendimo lygį.

Antrus metus organizaciją į priekį vedanti Ieva už nuveiktus darbus jaučiasi dėkinga „savo komandai, visiems organizacijos savanoriams, studentų atstovams, organizacijos valdybai ir revizijai, draugams ir universiteto administracijai, su kuria ne visada mąstome vienodai, bet visada siekiame geriausio.“ O būsimam prezidentui (-ei) linki „puosėlėti mūsų vertybes, kartu su nariais kurti ir stengtis dėl kiekvieno organizacijos savanorio ir išlikti vieningiems, o studentų balsą nešti aukštai ir toli universitete, nacionaliniu ir tarptautiniu mastu!“

 

VDU SA Valdyba – patariamasis valdymo organas, besirūpinantis organizacijos ateitimi

Kovo 10 d. vyks Vytauto Didžiojo universiteto Studentų atstovybės (VDU SA) ataskaitinė-rinkiminė konferencija, kurios metu Studentų parlamentas vienerių metų kadencijai rinks naują VDU SA prezidentą, revizijos komisiją ir valdybą. Norintys tapti valdybos nariu, iki kovo  6 d. 17 val. turi pateikti užpildytą prašymą ir motyvacinį laišką el. paštu prezidentas@vdusa.lt. Norint paskatinti ir įkvėpti studentus kandidatuoti į Valdybą, dabartiniai jos nariai pasidalijo savo patirtimi, nuveiktais darbais ir ateities vizijomis. 

Valdyba – tai strateginis Vytauto Didžiojo universiteto Studentų atstovybės (VDU SA) patariamasis valdymo organas, kuriame tvirtinamas atstovybės metų planas, nustatomos organizacijos strateginės kryptys bei vykdomos kitos veiklos apibrėžtos VDU SA Darbo reglamento. Valdybos pirmininkė Solveiga Skaisgirytė dalinasi, kad šią kadenciją „VDU SA Valdyba dirbo ties valdybos veiklos išgryninimu, parlamento veiklos efektyvinimu, komandos supervizija, alumni bendruomenės kūrimu, įstatų ir darbo reglamento keitimu bei kitais svarbiais atstovybės klausimais“. Lukas Gedvila teigia, jog jam kaip valdybos nariui ši „veikla svarbi tuo, jog savo patirtimi ir žiniomis gali padėti organizacijos vadovui kartu stengtis ir daryti viską, jog organizacijos rytojus būtų kuo šviesesnis.“

Paklausti apie šių metų Valdybos veiklą jos nariai pabrėžė, jog šią kadencija bandė iš esmės pakeisti šio organo darbo stilių, kadangi ankščiau Valdyba veikė pagal poreikį. Pirmininkė pasakoja, kad kadencijos pradžioje jie įsivardijo temas ir iššūkius su kuriais norėtų dirbti kadencijos metu, pasiskirstė į mažas darbo grupes ir pagal savo galimybes ėmėsi ieškoti atsakymų. „Turėjome susitikimus kas mėnesį, nemaža dalis valdybos narių gan aktyviai įsitraukė į SA veiklas ir matė organizacijos gyvenimą iš arti. Greičiausiai, tai ir yra šios kadencijos reikšmingiausia veikla – atrasti būdus kaip valdybos darbas galėtų būti našesnis.“ L. Gedvila džiaugiasi, jog „pirmą kartą organizacijos istorijoje dabartinės sudėties valdyba, kaip kolegialus valdybos organas, taip pat pateiks savo veiklos ataskaitą Studentų parlamentui, kas leis visiems pamatyti, jog valdyba yra atviras, aktyvus ir išties svarbus valdymo organas organizacijoje.“

Dabartinė VDU SA Valdyba būsimiems nariams linki tęsti pradėtus darbus bei būti pasiruošusiems ištiesti pagalbos ranką prezidentei, komandos žmonėms bei apskritai visai organizacijai.

Visi norintys kandidatuoti į šias pareigas turi pateikti užpildytą prašymą ir motyvacinį laišką el. paštu prezidentas@vdusa.lt iki kovo 6 d. 17 val.

Valdybos rinkimai vykdomi pagal Laikinąją rinkimų tvarką.

Prašymas:

Loader
Loading...

EAD Logo
Taking too long?

Reload Reload document

|

Open Open in new tab

Tapti VDU SA prezidente kandidatuoja viena studentė

Kovo 10 dieną Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Studentų parlamentas rinksis į VDU Studentų atstovybės (SA) atakaitinę-rinkiminę konferenciją, kurios metu vyks VDU SA prezidento rinkimai. Prašymą kandidatuoti į šias pareigas pateikė viena kandidatė – Socialinių mokslų fakulteto bakalaurantė Emilija Drabužinskaitė.

Šiuo metu kandidatė yra IV kurso psichologijos studijų programos studentė, ketvirtus metus veikianti VDU Studentų atstovybėje ir baigianti pirmąją Viceprezidentės ir antrąją Socialinių reikalų komiteto koordinatorės kadenciją. Taip pat aktyviai įsitraukia į atstovavimą studentams tiek universiteto, tiek nacionaliniu mastu – veikia VDU Senate, VDU Studentų parlamente, VDU Socialinių mokslų fakulteto taryboje, Lietuvos studentų sąjungoje.  Kandidatuodama į šias pareigas, Emilija teigia suvokianti, kokią atsakomybę prisiima, tačiau tiki, kad „sukaupta patirtis ir įsisąmonintos pamokos padės man ir mano komandai tinkamai priimti sprendimus, tęsti pasisekusią veiklą bei keisti, kas nėra pasisekę, tam, kad būtų užtikrinamas tinkamas VDU studentų balsas!“

Drabužinskaitė, atsižvelgdama į pastarųjų metų pokyčius aukštojo mokslo sistemoje, veiklos gairėse išsikėlė 15 tikslų, kuriais žada siekti kokybiško VDU studentų atstovavimo. Išsikelti tikslai apima įvairias sritis: akademinį sąžiningumą, individualius poreikius turinčius ir užsienio studentus, atstovų sistemos tobulinimą, organizacijos žmogiškųjų išteklių optimizavimą ir kitas sritis.

Emilijos Drabužinskaitės motyvacinis laiškas ir veiklos gairės.

Kovo 2 d. 18 val. VDU Didžiosios salės foje (S. Daukanto g.28) vyks pokalbis su kandidate, kurio metu ji galės išsamiau papasakoti apie savo idėjas bei tikslus ir atsakyti į studentų klausimus.

Kovo 10 d. 12 val. vyks VDU SA ataskaitinė-rinkiminė konferencija, kurios metu bus pristatyta organizacijos veiklos ir finansinė ataskaitos, renkamas VDU SA prezidentas (-ė), valdyba ir revizija.

Vytauto Didžiojo universiteto Studentų atstovybės prezidentas (-ė) – atstovybės vadovas, kuris yra atsakingas už tai, kas vyksta atstovybėje ir už jos ribų. Jis atstovauja visiems universiteto studentams Universiteto Rektorato, VDU Tarybos posėdžiuose su sprendžiamojo balso teise, atstovauja VDU studentams Lietuvos studentų sąjungoje bei atlieka kitas funkcijas numatytas VDU SA Įstatuose.

Ieva Vengrovskaja: prezidentavimas, kaip amerikietiški kalneliai, niekada nežinai, kas bus toliau

Artėjant kovo 10-osios Vytauto Didžiojo universiteto Studentų atstovybės (VDU SA) rinkiminei-ataskaitinei konferencijai, kyla klausimas kas šiemet stos prie organizacijos vairo. Siekiant paskatinti  bei įkvėpti studentus kandidatuoti į prezidento poziciją, šiuo metu VDU SA prezidento pareigas einanti Ieva Vengrovskaja noriai dalijasi savo patirtimi, patarimais bei išgyvenimais valdant organizaciją bei tiesiogiai atstovaujant studentams. 

Kaip jautiesi baigdama antrą kadenciją ir žvelgdama į praėjusių metų veiklą?

Jaučiuosi liūdna, bet tuo pačiu metu ir laiminga. Kai pasižiūriu į praėjusius du metus, atrodo ir liūdna, kad priėjau pabaigą, bet kartu ir džiaugiuosi tuo, kiek daug mes padarėm. Per tuos du metus pasaulyje vyko daug dalykų – pandemija, karas, kas sukėlė daug iššūkių, kuriuos reikėjo spręsti čia ir dabar, daug ką reikėjo svarstyti ekspromtu.

Kokia buvo tavo didžiausia baimė prieš pradedant prezidentės pareigas?

Prieš pradedant pirmąją kadenciją bijojau, kad nesu tinkamas žmogus viską padaryti, nesuprasiu kaip tinkamai ištransliuoti ir atstovėti daugumos studentų nuomonę ir tinkamai atstovauti. Baiminausi, kad turiu per mažai žinių ir nesu tam skirta. Prieš einant pirmą kadenciją išsikėliau didelius tikslus, o tęsiant antrąją galvojau, kad „ko nespėjau per metus, tai padarysiu per antrus“. Bijojau, kad pritrūks laiko ir, deja, bet taip ir yra. Nėra padaryta tiek, kiek kad norėjau.

Didžiausias iššūkis su kuriuo susidūrei eidama prezidentės pareigas?

Mes labai pripratom prie nuotolio, kuris, man atrodo, mane gelbėjo pirmoje kadencijoje, tačiau antroje supratau, kad esu pririšta prie šios pozicijos ir veiklos bei pačio Kauno. Posėdžiai, susitikimai, sunku planuoti savo laiką į ateitį, nes nežinai, kas tavęs laukia rytoj. Kitas iššūkis, stovėti už tą nuomonę, kuri yra daugumos, bet galbūt ne visai jai pritardavau Sunku buvo deleguoti darbus, įtraukti aplinkinius aktyvius studentus, nepasilikti visko pačiai, nes taip nėra spėjama, tačiau laikui bėgant tai tapo kasdienybe.

Kokia VDU SA veiklos kryptimi ir joje nuveiktais darbais būnant prezidente labiausiai džiaugiesi?

Labai norėjau, kad turėtume savo atstovų sistemą, organizuotume mokymus, daugiau juos šviestume. Mačiau, kiek daug universitete yra studentų, kurių nėra atstovybėje, bet jiems rūpi universitetas ir studentų gerovė, juk jie gali būti seniūnais, ateiti į studijų programų komitetą, būti fakulteto taryboje. Manau, kad tai ir yra ta sritis, kurioje mes padėjom didžiulį pamatą. Dabar VDU studentai aktyviau įsitraukia į tam tikrus organus, jie dalyvauja, pasisako, įsitraukia, tačiau dar reikia atlikti daug nuoseklaus darbo šioje srityje.

Kokios veiklos, krypties ar užsibrėžto tikslo šiemet pasiekti ar įgyvendinti nepavyko?

Krūva. Tokių sričių ir veiklų yra labai daug. Ką dabar atsimenu, tai nepavyko pakelti skatinamųjų stipendijų, žinoma, jos kilo, bet ne VDU SA, o BSI padidėjimo dėka. Kitas dalykas, tai nepavyko iki galo pasiekti, kad doktorantai turėtų savo specializuotą anglų kalbą, skirtą tik trečiosios pakopos studentams, ir kad jie turėtų savo baigiamojo darbo ar šiaip tyrimų konsultantą – žmogų, kuris jam padėtų kaip vadovas. Visa tai yra aptarta su Mokslo prorektore, Mokslo skyrium ir Užsienio kalbų institutu.

Kokia tavo pati mėgstamiausia prezidento funkcija, renginys ar bet kas, kas šauna į galvą?

Anksčiau minėjau, kad yra sudėtinga, kai tu negali planuotis savo laiko į ateitį, bet man atrodo, kad tai yra geriausia prezidento pozicijos darbo specifika. Tu turi be proto daug dalykų ką gali nuveikti, atrodo tau ribų nėra. Įdomūs metai, kai kaskart 8 ryto sulaukus skambučio, nežinai ar tai kurjeris siuntą veža, ar skambina studentas su problema, ar ministerija dėl kokios nors konferencijos, ar universiteto administracija dėl ateinančio posėdžio, ar svarbaus klausimo Tai kaip amerikietiški kalneliai, niekada nežinai kas bus toliau.

Kokius kelius atveria universiteto pareigos universitete ir/ar už jo ribų?

Man atrodo, kad kažką pasirinkdamas, kažko ir atsisakai, ir taip yra apie viską gyvenime. Tai ir šioje vietoje,  tu keldamas savo kandidatūrą eiti studentų prezidento pareigas, prisiimi atsakomybę ir tuo pačiu kažko atsisakai. Nepalieki nepastebimas studentas, kalbėdamas, išsakydamas nuomonę turi pasverti ir įvertinti ką ir kaip sakai labiau nei iki tol. Bet ką labiausiai atveria ši pozicija, tai žmones – naujas kompetencijas su jais susidirbant, daugiau pažinčių užsimezga, kurios lieka ir ateityje

Artėja naujo VDU SA prezidento rinkimai. Ko palinkėtum norinčiam užimti šias pareigas?

Pirmiausia norėčiau palinkėti, kad būtų bent du kandidatai ir įvyktų demokratija. Linkiu daugiau bendrauti su studentų atstovais, eiti į susitikimus ir turėti ryšį su studentais už atstovybės ribų. Tuo pačiu norėčiau palinkėti stovėti už savo sprendimą iki pat galo – jeigu kartu su komanda priimat sprendimą kokiu nors svarbiu studentams klausimu, stovėti iki galo su šia nuomone. Negali pusiaukelėj diskusijų ar pasitarimų nuspręsti, kad „ne, tiek to, nesvarbu, per sunku, nesusitariam, tai pasiduodam“. Jeigu tai yra reikšmingas dalykas, reikia stovėti iki galo, jeigu ne – reikia būti lanksčiam, tai labai reikalinga savybė šitoj pozicijoj.

Prezidentavimas yra puiki galimybė pasimatuoti vadovo kėdę, išmokti vadovauti komandai, atkakliai siekti užsibrėžtų tikslų, būti lankstiems bei organizuoti savo darbą valdant laiką. Norintys kandidatuoti į prezidento postą, užpildytą prašymą, motyvacinį laišką ir veiklos gaires turi pateikti iki vasario 17 d. 17 val. VDU SA Valdybai el. paštu valdyba@vdusa.lt.

VDU Studentų parlamento nariai diskutavo einamaisiais klausimais

Sausio 26 d. Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Studentų parlamento nariai rinkosi į nuotolinį posėdį. Jo metu buvo aptarti mokymai, skirti parlamentarams, praėjusio posėdžio metu iškeltų problemų sprendimas bei VDU studentų dalyvavimas VDU tarybos posėdžiuose.

Studentų parlamento pirmininkė Monika Ražauskaitė pristatė idėją organizuoti mokymus. Kurie būtų skirti parlamentarams susipažinti su universiteto dokumentais ir dokumentų rengimu. Andrius Šmitas pasisakė, kad doktorantų atžvilgiu, tokie mokymai, kokie buvo pernai nėra naudingi, kadangi doktorantūroje reguliaminas nėra aktualus. Mokymų data bus derinama tarp parlamentarų.

VDU Studentų atstovybės (SA) prezidentė Ieva pristatė pirmojo parlamento posėdžio metu išsikeltų problemų sprendimą. Vienas iš išsikeltų dalykų – neaiškus atsiskaitymų vertinimas. Pagal VDU Reguliaminą, pirmose paskaitose dėstytojas turi supažindinti, kiek yra vertas kiekvienas atsiskaitymas, tad studentai turi teisę, prasidėjus paskaitoms prašyti šios informacijos. Dėl dėstytojų kompetencijų klausimo Ieva džiaugiasi, kad rudens semestre studentai gan aktyviai pildė dėstymo ir studijavimo anketą ir išsakė savo nuomonę apie dėstytojus. Anketų įvertinimai yra peržiūrimi universiteto administracijos ir, jei matomi prasti įvertinimai yra imamasi atitinkamų veiksmų. Problema dėl Muzikos akademijos instrumentų suderinimo yra perduota akademijos dekanui, kurie žadėjo atsižvelgti planuodami šių metų veiklą ir finansus.

Kitas prezidentės pristatytas klausimas, dėl studentų atstovų dalyvavimo VDU Tarybos posėdžiuose. Tai yra aukščiausias universiteto organas, kuriame tvirtinami veiklos planą, finansai ir kuriam yra atskaitingas rektorius bei kiti organai. Šiame organe yra du atstovai nuo studentų: VDU SA prezidentas (-ė) ir studentų deleguotas Kęstutis Jasiulevičius. Pagal organo darbo reglamentą, į posėdžius gali ateiti bet kuris bendruomenės narys, patvirtintas tarybos. Dabar yra norima reglamentuoti patekimą į posėdį. Yra du variantai: vienas, kad norintys dalyvauti gali ateiti stebėti posėdį be registracijos, kitas, kad turėtų užsiregistruoti prieš posėdį, prisistatyti ir pasidalinti dalyvavimo motyvacija. Parlamentarai palaikė pastarąjį variantą.

Kovo 10 d. vyks VDU SA rinkiminė-ataskaitinė konferencija, kurios metu bus pristatoma VDU SA veiklos ir finansinė ataskaita bei renkamas naujas(-a) prezidentas (-ė).

VDU Studentų parlamentas rinksis į nuotolinį posėdį

Sausio 26 d. (ketvirtadienį) 19 val. VDU Studentų parlamentas rinksis į posėdį, kuris vyks nuotoliniu būdu. Parlamento posėdžiai yra atviri, todėl į šį posėdį gali prisijungti visi norintys. Posėdžio nuoroda.

Posėdžio darbotvarkė:

1. Dalyvių registracija

2. VDU Studentų parlamento posėdžio atidarymas.

3. VDU Studentų parlamento posėdžio sekretoriaus rinkimai.

4. Buvusio posėdžio protokolo tvirtinimas.

5. Posėdžio darbotvarkės tvirtinimas.

6. Klausimas dėl mokymų VDU Studentų parlamentui.

Pristato: Monika Ražauskaitė

7. Einamųjų klausimų aptarimas.

Pristato: Ieva Vengrovskaja

8. Kiti klausimai.

9. VDU Studentų parlamento posėdžio uždarymas.

VDU Studentų parlamentas yra aukščiausias Studentų valdymo organas, kurį sudaro studentų išrinkti atstovai iš fakultetų bei akademijų ir visų studijų pakopų. Parlamente sprendžiamos studentų atstovų iškeltos problemos ir diskutuojama studentams aktualiais klausimais. Svarstomos ir formuojamos organizacijos (VDU SA) pozicijos svarbiausiais aukštojo mokslo ir kitais klausimais, slaptu balsavimu renkamas ar atstatydinamas VDU Studentų parlamento pirmininkas, VDU SA Prezidentas, Valdyba ir Revizija, svarstomos bei tvirtinamos VDU SA veiklos ir finansinės ataskaitos bei koreguojami ar teikiami nauji VDU SA dokumentai.

Skelbiami VDU Studentų atstovybės prezidento (-ės) rinkimai

Kovo 10 d. vyks Vytauto Didžiojo universiteto Studentų atstovybės (VDU SA) rinkiminė-ataskaitinė konferencija, kurios metu VDU Studentų parlamentas rinks naują SA prezidentą (-ę).

Pagal laikinąją rinkimų organizavimo tvarką, norintys kandidatuoti į prezidento postą, užpildytą prašymą, motyvacinį laišką ir veiklos gaires turi pateikti iki vasario 17 d. 17 val. VDU SA Valdybai el. paštu valdyba@vdusa.lt.

Tai galimybė pasimatuoti vadovo kėdę, sužinoti kaip sekasi organizuoti darbą, vadovauti komandai, siekti tikslų, kritiškai mąstyti, valdyti laiką. VDU SA Valdybos pirmininkė Solveiga Skaisgirytė teigia, kad VDU Studentų atstovybės prezidentas yra visų studentų atstovų veidas, atliekantis daug įdomių, dinamiškų užduočių bei nešantis nemažą atsakomybę. Tai yra pozicija, kurioje netrūksta iššūkių, bet gausu ir gyvenimiškų pamokų, kurios augina asmenybę, kompetencijas. „VDU SA nacionaliniu lygmeniu garsėja stipriais ir iniciatyviais prezidentais ir prezidentėmis, aktyviai veikiančiais Lietuvos mastu. Per trumpą studijų laikotarpį tokia galimybė gali pasitaikyti tik kartą, tad negaiškite, ambicingai kandidatuokite ir  veskite VDU SA į dar kokybiškesnį studentų atstovavimą,“ – ragina pirmininkė.

Vytauto Didžiojo universiteto Studentų atstovybės prezidentas (-ė) – atstovybės vadovas, kuris yra atsakingas už tai, kas vyksta atstovybėje ir už jos ribų. Jis atstovauja visus universiteto studentus Universiteto Rektorato, VDU Tarybos posėdžiuose su sprendžiamojo balso teise, atstovauja VDU studentams Lietuvos studentų sąjungoje bei atlieka kitas funkcijas numatytas VDU SA Įstatuose.

Prašymo įregistruoti kandidatu VDU Studentų atstovybės prezidento (-ės) rinkimuose forma.

VDU Bendruomenės Kalėdos pilnos šilumos ir gerumo

Gruodžio 8 dieną vyko VDU Studentų atstovybės organizuojamas renginys „VDU Bendruomenės Kalėdos“. Pats tikriausias Kalėdų senelis kvietė visą Vytauto Didžiojo universiteto bendruomenę kartu laukti artėjančių gražiausių metų švenčių, dalintis šiluma vieni su kitais bei gerai praleisti laiką. 

Renginį atidarė orientacinės varžybos „Pagauk (Kalėdų) senį“. Komandos bandė pagauti Kalėdų senelį po visą Kauną ir VDU fakultetus. Orientacinės varžybos sulaukė daug užsienio studentų dėmesio, jie sudarė daugiau nei pusę varžybų dalyvių. Sveikiname orientacinių varžybų nugalėtojus: I vieta – „Kvidukai“, II vieta – „IT“, III vieta – „Meduoliai“. Džiaugiamės, kad Kalėdų senelis buvo pagautas sėkmingai ir į renginį atvyko! Renginio metu dalyvius džiugino gyva Kalėdinė muzika, kurią atliko talentingi VDU studentai: Kristina Chlastauskaitė, Justina Mulskytė, Emilija Bagdonaitė ir Gytis Murauskas. Atlikėjai padėjo sukurti šventišką ir jaukią atmosferą, kol dalyviai darbavosi kalėdinėse dirbtuvėse. Jų metu vyko kalėdinių vainikų ir atviručių gaminimas, sausainių dekoravimas, VDU bendruomenės eglutės kūrimas bei „Moduso“ rodomi Kalėdiniai moksliniai triukai.

Didelis dėmesys buvo skirtas socialinėms akcijoms, dauguma jų skirtų Ukrainai. VDU Bendruomenės Kalėdose buvo viena labai ypatinga eglutė, papuošta ukrainiečių vaikų norais. Buvo kviečiama prisidėti prie projekto „Eglutės“ ir išpildyti bent vieną ukrainiečio vaiko norą. Karas Ukrainoje vis dar tęsiasi ir mes turime nepamiršti aukoti, stiprūs esame tik būdami kartu. Todėl padarykime šias Kalėdas stebuklingas visiems vaikams! Taip pat buvo kviečiama prisidėti prie universiteto organizuojamos iniciatyvos „Skiriu pietų pinigus paremti VDU Studentus ukrainiečius“. Visi surinkti pinigai bus skirti išmokėti vienkartines stipendijas VDU studentams ukrainiečiams.

Lėšas šiai iniciatyvai galite pervesti į specialią AB SEB banko sąskaitą:

LT41 7044 0600 0284 8638

Gavėjas: Vytauto Didžiojo universitetas

Mokėjimo paskirtis: Parama VDU studentams ukrainiečiams.

Prie socialinių akcijų Ukrainai prisijungė ir „Juchnos pynutės“, kurios kvietė dalyvius nusipinti pynutę su Ukrainos vėliavą, o už pynutes surinktų 50% lėšų bus paaukoti Ukrainai. Renginio metu buvo nepamiršti ir tie, kuriems šilumos ir dėmesio reikia labiausiai – senoliai. VDU bendruomenė gamino atvirukus ir juose rašė pačius šilčiausius palinkėjimus senyvo amžiaus žmonėms. Tikimąsi, kad šie atvirukai sušildys senolių širdis.

Renginį vainikavo VDU eglutės įžiebimas. Universiteto rektorius Juozas Augutis prieš įžiebiant eglutę sakė: „Įžiebiame šią eglutę, todėl, kad šiuo tamsiu laikotarpiu taip trūksta šviesos.“ O VDU SA Prezidentė Ieva džiaugėsi, kad tiek daug VDU bendruomenės susirinko įžiebti eglutę ir linkėjo iki šių metų galo susitikti su pačiais artimiausiais savo žmonėmis: „skirkite laiko jiems ir ateinančiais metais nekelkite naujų tikslų, o pagaliau išpildykite tuos, kuriuos iškėlėte praeitais metais.“.

Linkime jaukių artėjančių švenčių!

Skip to content